Värdepapper

Med hjälp av denna programdel kan du löpande registrera värdepapperstransaktioner samt upprätta rapporter.

  • Portföljvyn
  • Registrera ett köp eller en försäljning
  • Ändra ett köp eller en försäljning
  • Administrera värdepapper
  • Ange marknadsvärde
  • Hantera depå
  • Rapporter
  • Blankett K4

Portföljvyn

När du klickat på ribbonknappen Portfölj visas en sida som presenterar ditt innehav, dvs. din portfölj.

En specifikation över de transaktioner som avser ett specifikt värdepapper får du genom att dubbelklicka på den rad som avser värdepapperet.

Du kan även välja den depå du vill se. Dessutom framgår det hur din portfölj har utvecklats jämfört med marknadsvärdet. Observera att du först måste klicka på Hämta kurser för att erhålla ett marknadsvärde på dina värdepapper. Värdet som hämtas är det som rådde vid börsens stängning dagen före innevarande dag. Att ett värde ska hämtas förutsätter att aktien är registrerad med rätt ISIN-kod.

Om du vill ange ett marknadsvärde även för värdepapper som inte är börsnoterade använder du funktionsknappen Ange marknadsvärde. Här finns av naturliga skäl ingen funktion för hämtning.

Registrera ett köp eller en försäljning

För att registrera ett köp eller en försäljning av exempelvis en aktie finns två möjligheter. Dels kan du välja Värdepapper/Transaktioner/Aktier, dels kan du, när du har portföljens arbetsyta framme välja funktionsknappen Transaktioner. I båda fallen leds du till den dialog som behandlar köp och försäljning (av aktier i detta fall). Förutsatt att du registrerat en depå har du även möjlighet att styra köpet till en viss depå. Har du inte registrerat en depå så används den förvalda depån Värdepappersdepå.

Du väljer att du vill registrera ett köp eller en försäljning i rullgardinsmenyn som avser Transaktion. Här väljer du även om transaktionen avser en annan typ av händelse, t.ex. split.

Bild på transaktioner vpapper

Därefter ska du välja om du vill registrera ett helt nytt värdepapper eller om du vill välja från aktielistan och för dessa ändamål finns två knappar. Väljer du från aktielistan får du fram en lista med tillhörande sökfunktion.

Om du valt alternativet Ange nytt så är det viktigt att du anger Typ för att försäljningar avseende just detta värdepapper ska hamna i rätt avsnitt på blankett K4.

Om du vill registrera ett köp som avser ett redan befintligt värdepapper gör du det genom att välja rullgardinsmenyn som avser Värdepapper. Samma sak gäller om du vill göra en försäljning.

När du är klar med registreringen av din transaktion klickar du på Uppdatera/Spara för att transaktionen ska verkställas.

Ändra ett köp eller en försäljning

Portföljvyn uppdateras med de transaktioner du registrerar. För att ändra i en redan genomförd transaktion kan du dubbelklicka på raden där värdepapperet presenteras. Du får då fram en specifikation avseende de transaktioner som ligger till grund för det som visas just för detta värdepapper. Du kan också högerklicka och välja Specifikation.

För varje rad (som representerar en transaktion) finns också högerklicksfunktionen som ger dig möjlighet att Ta bort rad, Ändra/visa detaljerat samt Skriva ut.
I specifikationen kan du ändra direkt i fälten Datum, Antal aktier och Anskaffningspris.

Vill du ändra på något annat eller bara se hur just denna transaktion är registrerad högerklickar du på transaktionsraden och väljer Ändra/Visa detaljerat.

Administrera värdepapper

Om du vill ändra eller ta bort ett värdepapper så finns funktionsknappen Värdepapper som hjälper dig med detta.

Ange marknadsvärde

Funktionsknappen Ange marknadsvärde ger dig möjlighet att hämta slutkurserna från föregående börsdag.

En förutsättning för funktionen är att du är uppkopplad mot Internet. Dessutom måste de värdepapper som du vill hämta slutkurser till vara försedda med en korrekt ISIN-kod. Om du valde att välja från aktielista när du registrerade köpet har du troligen fått dessa per automatik.

Om du har registrerat värdepapperet via knappen Ange nytt och därmed eventuellt inte har korrekt ISIN-kod kan du använda funktionsknappen Värdepapper och sedan knappen Vp.

Observera att det totala marknadsvärdet som presenteras under rubriken Totalt i portföljvyn endast innehåller värdepapper där marknadsvärdet är ifyllt.

Hantera depå

Om du har dina värdepapper placerade och/eller förvaltade hos en fondförvaltare eller om du av annan anledning använder en eller flera depåer har programmet stöd för detta. Dialogen för att administrera depåer når du genom att använda funktionsknappen Depå eller Redigera/Ny depå som finns i dialogen för Registrera Transaktion.

bild på redigera depå

Om du inte använder olika depåer finns en förvald depå som heter Värdepappersdepå och där hamnar dina transaktioner.

Du bör börja med att registrera en depå (Ny depå). Därefter kommer denna depå att finnas som ett valbart alternativ, t.ex. när du vill visa portföljvyn eller när du registrerar ett köp eller en försäljning. För detta ändamål finns funktionsknappen Depå. Den leder till den dialog som du ser på bilden ovan och utifrån denna kan du administrera dina depåer.

Du kan ändra namn på depån (Ändra depå), flytta innehållet i en depå till en annan (Flytta från/till), ta bort en depå (innehållet flyttas då till att ligga utan depå) samt att fördela innehållet i en depå (om du exempelvis äger depån tillsammans med någon annan).

Om du vill återställa en depå som du fördelat väljer du den depån i rullgardinsmenyn och därefter tar du helt enkelt bort andelstalet i andelsfältet.

Rapporter

Här hittar du bl.a. rapporten Underlag K4. Den summerar resultatet av dina försäljningar med uppdelning på de olika kategorier (A, C och D) som finns på blankett K4.

Blankett K4

Denna blankett når du om du klickar på menyn/fliken Blanketter, väljer Kapital och därefter K4. När blanketten visas finns även en funktionsknapp som heter Import Vp. Om du klickar på den så hämtas uppgifterna från värdepappersmodulen till blanketten. Observera att om du skrivit något manuellt på blanketten så ersätts dessa uppgifter av de uppgifter som hämtas.