Versionsnytt för Besk 2019 och Besk 2018

För att läsa mer om GDPR och BL Skatt klicka här »

I Versionsnytt beskrivs de nyheter och rättningar som kommit i respektive version av programmet.
För att läsa äldre Versionsnytt klicka här »

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2019.1.101 (2019-06-11)

Deklarationsklar version för deklarationsperiod P1, P2 och P3
Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2019. Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:

INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.

För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet som utkast, men de är uppdaterade med alla beslutade regeländringar till och med 20 maj 2019.

Öppna föregående år
Du som använde BL Skatt föregående år kan på panelen för Snabbstart välja Öppna föregående år. Om du kör BL Skatt i molnet får du en fråga om deklarationen du vill hämta finns i molnet eller ligger lokalt. I nästa steg ser du alla dina deklarationer från föregående år. Markera den deklaration du vill hämta uppgifter ifrån. Då får du över blanketter och användbara uppgifter till innevarande år. Du kan också gå på Arkiv och Öppna föregående år.

Konvertera alla från föregående år
I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den funktionen så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar
När du installerar BL Skatt Besk 2019 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt. Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.

Brytpunkter och gränsen för deklarationsplikt
Gränsen för deklarationsplikt 2019 går vid 19 670 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte debiteras pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkt 1 är 504 400 kr och brytpunkt 2 är 703 000 kr (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkterna 547 500 kr resp. 733 300 kr). Den nedre skiktgränsen för 2019 är 490 700 kr och den övre 689 300 kr. Den genomsnittliga kommunalskatten för 2019 är 32,19 %. Grundavdraget för 2019 vid låga inkomster är 19 600 kr och högsta är 35 900 kr. Lägsta grundavdraget är 13 700 kr vid högre löner. För dem som är över 65 år är motsvarande belopp 51 600 kr vid låga inkomster och 23 700 kr vid höga inkomster. Som högst är grundavdraget 86 500 kr vid en inkomst på 207 000 kr.

Procentsatsen för schablonränta på periodiseringsfond
Procentsatsen för schablonränta på periodiseringsfond ska från och med räkenskapsår som startar 2019-01-01 eller senare vara 100 % av statslåneräntan per sista november årets före beskattningsåret. Det innebär att schablonräntan blir 0,51 %. Om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader ska räntan proportioneras vilket programmet gör automatiskt. Räkenskapsår som påbörjas före 2019 har 72 % av statslåneräntan och det blir då 0,37 %.

BLS Beräkningsbilaga Löne- och avkastningsskatt
Då Skatteverket under förra året införde olika fält för underlag för avkastningsskatt beroende på om underlaget härrörde från svensk eller utländsk placering har vi också anpassat bilaga BLS för detta så att underlagen kan föras direkt till det korrekta fältet på huvudblanketten.

Skatteberäkningsändringar
Bolagsskatten sänks från och med räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019. På utkastet för deklarationsperiod 4 har vi även tagit höjd för återföringar av periodiseringsfonder som sker i dessa bolag. De ska i år återlägga ett uppräknat belopp som en skattemässig justering. Detta belopp är i år alltid 3 %.

Vattenkraftverk debiteras med 1,0 % i fastighetsavgift för 2019 och för 2020 gäller 0,5 %.

Avgift för public service från 2019
Från 1 januari 2019 ersätts radio- och tv-avgiften av en public service-avgift. Alla som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala denna avgift.  Avgiften är 1 % av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Som mest kommer avgiften att uppgå till 1 347 kr (2,092 * Inkomstbasbeloppet) för 2019. Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr.
Hur mycket var och en har betalat i public service-avgift varje år kommer att synas på slutskattebeskedet.

Värdepapper
Funktionen Hämta kurser är i och med denna programversion inaktiverad. Funktionen kommer att finnas kvar i BL Skatt 2018 t.o.m. 20190630, därefter inaktiveras den även där. Anledningen till detta är att alldeles för få använder den och att det därmed ej finns någon större efterfrågan på just den funktionen.
Det går fortfarande att ange marknadsvärde manuellt genom att använda funktionsknappen Ange marknadsv. och på det sättet illustrera anskaffningspriset i förhållande till marknadsvärdet. Marknadsvärdet måste då först införskaffas från exempelvis någon av de nätbaserade källor som finns.

Nyheter till Versionsnytt 2018.4.101 (2019-03-07)

Avdragsboken 2019
Den nya utgåvan av Avdragsboken finns nu i programmet. Du når den från Snabbstart till vänster eller under menyn Hjälp och eBöcker. Boken är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationsarbetet. Här hittar du alla upptänkliga skatteavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Totalt innehåller boken fler än 750 sökord!

Skattenyheter ersätter Deklarationsteknik
Vi har lagt in boken Skattenyheter i BL Skatt så att du enkelt kan läsa om de nyheter som gäller för 2018 och 2019. Tyvärr har boken Deklarationsteknik utgått ur vårt sortiment. Den är borttagen från programmet eftersom den inte innehåller årsaktuella blanketter.

Förbättrad statusfunktion
Vi har byggt ut Status-funktionen. Du hittar den under menyn Basuppgifter och Status. Här kan du enkelt se om din klients deklaration saknar Byråstödsnyckel. (Denna nyckel möjliggör att statusändringar som görs i deklarationsfilen automatiskt uppdaterar klientens tjänst Upprätta inkomstdeklaration i ditt BL Byråstöd.) Observera att statusändringar som görs i BL Byråstöd (som är helt webbaserat) inte kan ändra statusen i din deklarationsfil.

Du kan även öppna en deklaration från Statuslistan för att snabbt ändra något. (Dock måste du efter att ha öppnat deklarationen stänga Statusrutan för att kunna jobba i deklarationen).
Har du lagt upp tjänsten Upprätta inkomstdeklaration på din klient i BL Byråstöd och du har Byråstödnyckeln inlagd så uppdateras statusen även där när du ändrar i deklarationsfilen.

Ändringar som berör skatteberäkningen för inkomstår 2019
BL Skatt beräknar grundavdraget för pensionärer enligt den lagändring som skedde i mitten av december. Även jobbskatteavdrag är uppdaterat. Tierp har ändrat sin kommunalskatt sedan kommunalskattelistan släpptes och den är nu inlagd i BL Skatt. Även inbördes egenavgifter och sjukförsäkringsavgifterna vid olika karensdagar för 2019 är uppdaterade.

Export av basuppgifter till BL Byråstöd
Nu kan du exportera alla dina basuppgifter från BL Skatt Besk 2018 till vårt BL Byråstöd för att snabbt komma igång eller få in nya klienter. Du styr vid importen till BL Byråstöd om du önskar skriva över befintliga klienter, annars är det bara nya klienter som importeras. De läggs in utan någon upplagd tjänst om du inte har markerat att du vill importera någon specifik tjänst i samband med importen till BL Byråstöd. (Läs mer om detta i manualen till BL Byråstöd.)

Aktielistan med kurser 2018-12-31
Aktielistan är inlagd med deklarationsvärdena per 2018-12-31 samt utdelningar under 2018. Den har du nytta av på FR-bilagan för att lista upp dina värdepapper med erhållna utdelningar under 2108. Den finns även i Värdepappersdelen.

Huvudblankett 4 behöver inte lämnas om skatteunderlag saknas
Nytt från i år är att lagändringen som kom med skatteförfarandelagen äntligen har fått genomslag på Inkomstdeklaration 4. Det innebär att om inget skatteunderlag finns på första sidan på huvudblankett 4 så behöver du inte lämna in den om du på blankett 4S kryssar i att det saknas skatteunderlag för handelsbolaget. Det är delägarna som då kommer att beskattas för sina egna överskott och eventuell löneskatt på pensionsförsäkringspremier som är deras. Vi har också lagt in en deklarationskontroll om underlag saknas på blankett 4 men inget kryss finns under Upplysningar på blankett INK4S.

Övrigt
Bilagan för lager i jordbruk (BJB) har uppdaterats med aktuella värden. Adresslistan för byråanstånd är uppdaterad. (Har du redan ansökt om byråanstånd behöver du inte göra något.) Koderna för varje kontor är oförändrade och det är bara dessa som skickas med i filen till Skatteverket. Skatteberäkningen för 2018 är justerad för dem som betalar egenavgifter på inkomster över 7,5 prisbasbelopp. Sjukförsäkringsavgiften blir reducerad vid fler än 7 karensdagar och om inkomsten är max 8 prisbasbelopp (364 000 kr). Detta gäller hela 2018 (regeln infördes 1 juli 2018).


Nyheter till Versionsnytt 2018.3.101 (2018-12-18)

Skatteberäkningen för inkomstår 2019
Vi har lagt in en del av de beslutade ändringarna som rör skatteberäkningen för nästa år, det vill säga de förändringar som gäller från och med 1 januari 2019. Vi har även uppdaterat andra fastställda belopp och procentsatser.

 • Brytpunkterna för dem som är yngre än 65 år är 504 400 kr samt 703 000 kr.
 • De nya kommunalskattesatserna är fastställda för inkomstår 2019. Den genomsnittliga kommunalskatten ligger kvar på 32,19 kr.
 • Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr.

Det som kvarstår i Skatteberäkningen för inkomstår 2019 är det förhöjda grundavdraget för pensionärer eller höjningen av jobbskatteavdraget som det togs beslut om så sent som för mindre än en vecka sedan. Dessa ändringar kommer till nästa version av BL Skatt.

Ny avgift för public service från 2019
Från 1 januari 2019 ersätts radio- och tv-avgiften av en public service-avgift. Alla som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala denna avgift.  Avgiften är 1 % av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Som mest kommer avgiften att uppgå till 1 347 kr (2,092 * Inkomstbasbeloppet) för 2019. Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr.

Hur mycket var och en har betalat i public service-avgift varje år kommer att synas på slutskattebeskedet.

Statslåneräntan per 30 november
Om du vill beräkna ditt exakta utdelningsutrymme för inkomstår 2019 kan du nu göra det eftersom statslåneräntan är fastställd till 0,51 % per 30 november 2018. Vi har även uppdaterat Fåab-beräkningen för inkomstår 2019 med detta.

Möjlighet att skapa SRU-fil även för P4
Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för inlämningsperiod 4. Det gäller alla räkenskapsår som avslutas under september-december 2018. Även bilagorna till Inkomstdeklaration 1 går nu att exportera. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 8 januari 2019.

Observera att möjligheten att ta emot en filöverförd Inkomstdeklaration 1 öppnar 15 mars hos Skatteverket.

I år kommer vår ursprungsinställning vid exporten vara att Inkomstdeklaration 1 INTE exporteras. Du måste alltså kryssmarkera för att den ska tas med.

Övrigt
Om du använt dig av lönekravsberäkningen i Fåab-delen så beräknades spärrlönen för lågt. Den ska ju vid höga löner vara 9,6 inkomstbasbelopp, alltså 600 000 kr.

Den enkla simuleringen i Fåab-menyn räknade helt korrekt på 600 000 kr som spärrlön.

Byråanstånd
Vi har redan nu aktiverat funktionen för att söka anstånd enligt tidsplan på blankett 2604 (Byråanstånd). Du som har Proffsversionen av BL Skatt eller BL Skatt Företag 20 når den under menyn Basuppgifter.

Du kan få byråanstånd som längst till och med 15 maj om du har för avsikt att lämna in deklarationen och bilagor på papper. Om en byrå lämnar huvudblankett 1 på papper men alla bilagor (närings-, kapital- och tjänsteblanketter) på fil får byrån anstånd med dem till och med 17 juni.

Byråanståndet görs lämpligen utan att du öppnat någon specifik deklaration. Klientlistan för byråanstånd sparas i en fil som läggs bland dina deklarationer, antingen i molnet eller i den mapp som du har lokalt eller på din server.

Om din byrå ansökte om byråanstånd i föregående års BL Skatt kan du importera din anståndslista från föregående år. Den frågan dyker upp första gången du går in på funktionen för Anstånd.

När du är inne på funktionen Klientlista anstånd kan du bland annat importera klienter från tidigare års och årets deklarationer. Du kan även lägga upp nya klienter här. Möjlighet finns även att importera klienter som du har upplagda i BL Byråstöd.

Se till att du har fyllt i Byråuppgifter, valt vilket skattekontor som ska ta emot din byråanståndsansökan samt fyllt i Medieleverantör (likadant som när deklarationer skickas på fil).

Endast en handläggare åt gången kan vara inne och redigera i anståndslistan.

När du har markerat alla som du vill söka anstånd för gör du din ansökan. Utifrån blankett 2604 kan du sedan skapa din exportfil till Skatteverket.

Klicka på knappen för att kopiera sökväg då exportfilen skapats. När du sedan loggat in på Skatteverkets sida för att exportera dina SRU-filer kan du klistra in sökvägen till din anståndsansökan och då slipper du bläddra dig fram till den.

När du har skickat din ansökan till Skatteverket ska du registrera datum att ansökan är gjord. Denna funktion kan ta lite tid. Detta bör göras utifall att du i ett senare skede upptäcker att du missat några deklaranter och behöver göra en tilläggsansökan. Då ska inte de personer som du redan sökt anstånd för vara med. Dessutom behövs datumet så att du enkelt kan ta fram en lista på vilka deklarationer som ännu inte är påbörjade av dem som du sökt anstånd för. Du hittar denna lista under menyn Basuppgifter och knappen Status.

Om du klickar på knappen Anstånd sökt men deklaration saknas får du en lista med de deklarationer som du förväntas göra utifrån de klienter du sökt anstånd för, men som ännu saknas i din deklarationsmapp eller i molnet. (Detta förutsätter att du klickat på Registrera datum när du sökte ditt Byråanstånd.)

Det individuella anståndet (blankett 2600) söker du i respektive persons deklaration.


Versionsnytt för BL Skatt Besk 2018.2.101 (2018-11-07)

Blanketter inlämningsperiod P4 och INK1P4
Nu är alla blanketter som avser inlämningsperiod 4 fastställda. Det gäller alltså juridiska personer med räkenskapsår som avslutas under september-december 2018. Även de blanketter som tillhör Inkomstdeklaration 1 är uppdaterade. Nedan kan du läsa om de blankettändringar som är värda att nämna.

K5 och K6 har fått ny kryssruta för betydande samhällsförflyttning
På K5 och K6 har det tillkommit en kryssruta som avser preliminärt uppskov på grund av betydande samhällsförflyttning (exempelvis Kiruna) vilket innebär att du får ha det preliminära uppskovet under längre tid.

K12 – Delarna som rör oäkta bostadsrätt bryts ut till blankett K9
På blankett K12 sidan 1 finns numera plats för upp till tre försäljningar av onoterade aktier eller andelar. Blanketten är nu uppdelad i två avsnitt (en för onoterade aktier och en för andelar i ekonomisk förening) för att klara av att göra korrekta kvoteringar. Eftersom det tidigare inte fanns den uppdelningen bör du som redan börjat använda dig av blanketten kontrollera dina värden i denna version så att de hamnat på rätt ställe.

Försäljning samt redovisning av bostadsförmån av oäkta bostadsrätt bryts ut från K12 och redovisas på en helt ny blankett, K9. Har du lagt upp en K12 i tidigare version skapas den nya blanketten K9 och eventuella värden från sidan 2 på K12 förs då till K9. Den nya blanketten K9 läggs som fristående och har den värden ifyllda behöver den normalt kopplas ihop med INK1, vilket kan göras i Deklarationsöversikten.

INK2S vid reducering av underskott
Har du påbörjat din P4-deklaration i tidigare version bör du kontrollera värdet vid avsnitt 4.14 om du reducerat underskottet där. Tidigare innehöll fält 4.14 b Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändringar eller ackord. Nu har detta delats upp i två olika avsnitt:

 1. Reduktion av outnyttjat underskott med hänsyn till beloppsspärr, ackord eller konkurs
 2. Reduktion av outnyttjat underskott med hänsyn till koncernbidragsspärr, fusionsspärr m.m (beloppet ska också tas upp vid p 1.2 på sid. 1)

Vi för över tidigare ifyllt belopp i b till nya avsnitt b så skulle beloppet avse reducering av underskott p.g.a. koncernbidragsspärr eller fusionsspärr m.m. måste du manuellt flytta det till avsnitt c. Det har även tillkommit en punkt 4.22 under Övriga uppgifter för dessa fall.

Handelsbolag utan eget beskattningsunderlag behöver inte lämna huvudblanketten
Ett handelsbolag som ska betala statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader är skyldigt att lämna inkomstdeklaration, det vill säga huvudblankett INK4 undertecknad och den måste då lämnas på papper.
Även om ett handelsbolag inte är skyldigt att lämna inkomstdeklaration är det dock skyldigt att lämna särskilda uppgifter till ledning för delägarnas beskattning på bilagorna INK4R, INK4S och INK4DU. Dessa bilagor kan lämnas elektroniskt via tjänsten Filöverföring.

Två nya kryssrutor har tillkommit på blankett 4S. Den som gäller att övriga upplysningar har lämnats har nu flyttats från huvudblanketten och hit. Nytt kryssfält finns om inget underlag ska fastställas för de skatter som framgår av huvudblanketten.

4804 Anmälan e-tjänster – Avregistrering/återkallelse av behörigheter
Denna blankett har ritats om så att den numera innehåller fler e-tjänster. Det fick till följd att nu får bara en person plats vid varje e-tjänst. Har du använt blanketten i tidigare version så faller person nr två bort.

Sänkt bolagsskatt från 1 januari 2019
Aktiebolag som påbörjar sitt räkenskapsår 1/1 2019 eller senare får sänkt bolagsskatt. Den sänks från 22 till 21,4 procent. Vi har tagit hänsyn till detta i skatteberäkningen för nästa år.

Konvertera alla deklarationer från föregående år
I denna version har vi aktiverat konverteringen av alla deklarationer från föregående år för dig som vill arbeta på det sättet. Filnamnet i år blir som du ställt in under filnamnsinställningarna. Finns det redan en fil med det namnet konverteras den inte så det är ingen risk att någon redan påbörjad deklaration för 2018 skrivs över.

 • Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade i molnet:
  När du är inloggad i molnet går du till Öppna från föregående år (finns till vänster på snabbstarten eller under röda runda knappen för Arkiv).
  Välj att du vill hämta filer från Molnet
  Klicka här på knappen för Konvertera alla
  Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.
 • Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade lokalt (ej i molnet):
  Gå till Arkiv-menyn (den runda röda knappen uppe till vänster).
  Där väljer du Öppna avancerad och sedan fliken Föregående år.
  Då visas listan med dina deklarationer från föregående år.
  Klicka sedan på knappen Konvertera alla.
  Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.

Värdepapper
I transaktionsdialogen finns det nu en ny knapp som heter Föreg. transdatum. Om du klickar på den och förutsatt att du inte har stängt dialogrutan anges det transaktionsdatum som du senast använde.

Datumfältet har gjorts mer användarvänligt. Du kan nu ange ett datum genom att skriva siffrorna i följd i själva datumfältet (kalendern är därför borttagen) eller skriva D för dagens datum.

Ett bra arbetssätt är att ha transaktionsdialogen öppen samtidigt som du ser portföljvyn. Använd Verkställ-knappen i dialogrutan. Då ser du effekten direkt av det du registrerade på själva portföljvyn samtidigt som du har dialogrutan öppen. Därefter kan du exempelvis registrera nästa transaktion. Klickar du på OK så stängs dialogrutan.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2018.1.101 (2018-06-04)

Deklarationsklar version för P1, P2 och P3
Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2018. Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:
INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.
För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet, men de är uppdaterade med alla kända regeländringar.

Öppna föregående år
Du som använde BL Skatt föregående år kan på panelen för Snabbstart välja Öppna föregående år. Om du kör BL Skatt i molnet får du en fråga om deklarationen du vill hämta finns i molnet eller ligger lokalt. I nästa steg ser du alla dina deklarationer från föregående år. Markera den deklaration du vill hämta uppgifter ifrån. Då får du över blanketter och användbara uppgifter till innevarande år. Du kan också gå på Arkiv och Öppna föregående år.

Konvertera alla från föregående år
I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den funktionen så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar
När du installerar BL Skatt Besk 2018 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt. Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.  

Brytpunkter och gränsen för deklarationsplikt
Gränsen för deklarationsplikt 2018 går vid 19 246 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte debiteras pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkt 1 är 468 700 kr och brytpunkt 2 är 675 700 kr (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkterna 494 300 kr resp. 694 900 kr). Den nedre skiktgränsen för 2018 är 455 300 kr och den övre 662 300 kr. Den genomsnittliga kommunalskatten för 2018 är 32,12 %. Grundavdraget för 2018 vid låga inkomster är 19 300 kr och högsta är 35 100 kr. Lägsta grundavdraget är 13 400 kr vid högre löner.

Skattereduktion Fackföreningsavgift
Vi har lagt in en knapp på blankett INK1 där du kan ange om det finns fackföreningsavgift som ger underlag till skattereduktion. Det kommer att framgå på specifikationen till Inkomstdeklaration 1.

Skattereduktion Sjuk-/aktivitetsersättning
Från inkomstår 2018 ges även skattereduktion för inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning. För att programmet ska räkna med det anger du det under knappen för Kod 120 som finns på Inkomstdeklaration 1. Den knappen har funnits där i många år för att du ska ha kunnat räkna ut korrekt pensionsavgift för dessa. Men nu får den dubbel betydelse.

ISK Investeringssparkonto
Från och med inkomstår 2018 ska schablonintäkten beräknas på kapitalunderlaget multiplicerat med SLR plus 1 %. Tidigare beräknades den på SLR plus 0,75 %.

Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond
Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond ska vara 72 % av statslåneräntan per sista november året före beskattningsåret. Observera att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 finns det en golvränta. Om SLR är mindre än 0,5 % ska schablonräntan beräknas på 0,5 % i stället. Det innebär att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 kommer schablonräntan att bli 0,36 %. Om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader ska räntan proportioneras vilket programmet gör automatiskt.

Bilförmånsberäkning
Nu finns en bilaga som hjälper dig att räkna ut bilförmånsvärde även för bilar som är registrerade tidigast 1/7 2018 av 2018 års modell eller senare. Bilagan heter BBF2.

För bilar registrerade tidigare använder du beräkningsbilaga BBF. Här har vi även lagt in ett fält så du kan fylla i eventuellt belopp för vägtullar och infrastrukturavgifter som arbetsgivaren betalt för privat körning. Dessa ska från 1 januari 2018 beskattas som förmån.

BLS Beräkningsbilaga Löne- och avkastningsskatt
Då Skatteverket under förra året införde olika fält för underlag avkastningsskatt beroende på om underlaget härrörde från svensk eller utländsk placering har vi också anpassat bilaga BLS för detta så att underlagen kan föras direkt till det korrekta fältet på huvudblanketten.

Taket för SGI ändras 1 juli till 8 prisbasbelopp
Detta påverkar sjukförsäkringsavgiften vid inkomster över gränsen för de skattskyldiga som har andra karensdagar än 7. Detta är ännu inte inlagt i skatteberäkningen i BL Skatt. Det kommer till en senare version.

Kvalitetsstöd
Den meny som tidigare hette Reko heter numera Kvalitetsstöd. De två stora branschorganisationerna Srf och FAR har olika regelverk till hjälp för att stödja sina medlemmar att hålla hög kvalitet på sitt arbete (Rex och Reko). Vi har från i år valt att döpa om vår meny till Kvalitetsstöd eftersom den även riktar sig till dem som inte är medlemmar i Srf eller FAR.

Övrigt
Vi har disponerat om beräkningsbilaga BN6 lite så att den bättre överensstämmer med kontoplanen.

Vattenkraftverk debiteras med 1,6 % i fastighetsavgift för 2018 och för 2019 gäller 1,0 %.

Från inkomstår 2017 skrivs inte längre församlingskoden ut på specifikationen till Inkomstdeklaration 1. För att du lättare ska hitta rätt församling har vi utökat kommunalskattelistan med en kolumn som visar kommunalskatten exklusive kyrkoavgift och begravningsavgift. Då slipper du räkna baklänges för att hitta en församling som passar din skattesats.

Har du frågor kring programmet är du välkommen att höra av dig till vår support!

Telefon: 0650-54 14 04

Fax Näsviken: 0650-54 14 01

Fax Ljusdal: 0651-76 78 88

E-post: support@blskatt.se

 

 

BL Skatt Besk 2017.7.102 (2018-04-10)


Utskrift på förtryckt Inkomstdeklaration 1
Nu har vi korrigerat felet vid utskrift direkt på förtryckt Inkomstdeklaration 1. Det gällde valet Huvudblankett (som är förtryckt). Nu skrivs endast ej förtryckta värden ut.

INK1 sidan 2
Egengjorda radbryt på Inkomstdeklaration 1 sidan 2 vid fältet för Övrigt kunde ge felmeddelande vid export av SRU-uppgifter till Skatteverket. Detta är nu åtgärdat.

Bilaga BLS
Beräkningsfel på bilaga BLS för Löne- och avkastningsskatt. Vid beräkning av underlaget för löneskatt ska ett värde räknas ut för Avgår ingående skuld på konto ”Avsatt till pensioner”. Vid beräkningen använde vi felaktigt 0,5 % som golvränta. Det ska vara 0 %, så i årets beräkning ska den genomsnittliga statslåneräntan vara 0,34 %.

Bilaga BJB
Bilaga BJB för lager i jordbruk avser nu produktionsutgift i stället för nettoförsäljningsvärde.

Skatteanalysen
I Skatteanalysen har vi korrigerat uträkningen av pensionsgrundande inkomst i de fall där överskottet i den aktiva näringsverksamheten översteg högsta pensionsgrundande inkomst (496 305 kr) och olika skattemässiga justeringar gjordes. Beräkningen utgick då felaktigt från taket på 496 305 kr i stället från den faktiska aktiva näringsinkomsten.

4314
I denna version har vi låst upp fältet vid punkt 8.2 som handlar om Inkomst från utländsk arbetsgivare.

Export av personuppgifter
Som ett led i att våra program ska uppfylla den dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla 25 maj 2018 har vi byggt in en funktion för export av personuppgifter. Vi har ju redan sedan tidigare möjlighet att radera hela deklarationer. Varför har vi infört detta? Enligt GDPR har den registrerade rätt att få tillgång till de personuppgifter som företaget har registrerat om denne. Dessutom kan den registrerade begära att företaget ska rätta eller radera data som finns. Den som har lämnat sina personuppgifter har även i vissa fall rätt att få ut uppgifterna i flyttbar form och använda uppgifterna på annat håll (dataportabilitet). Det är för att uppfylla detta som vi i dialogen för Basuppgifter och Deklarant lagt in en knapp för denna export.

BL Skatt Besk 2017.7.101 (2018-03-13)

FRI Fritextbrev (Övriga upplysningar)
Nu finns möjligheten att skicka in en blankett för Övriga upplysningar till Skatteverket. Denna blankett hittar du under menyn Blanketter och Huvudblanketter eller genom att klicka på länken Övriga upplysningar direkt på någon av huvudblanketterna 1, 2, 3 eller 4. Denna bilaga kan Skatteverket hantera från deklarationsperiod 4, dvs. från bokslutsmånad september 2017 och framåt. Du kan fylla i upp till 3 000 tecken. Egenskapade radbryt (de som du gör genom att klicka på Enter) skickas också med.

Export av Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket för signering via Mina sidor
Från och med deklarationen 2018 kommer Inkomstdeklaration 1 att kunna lämnas elektroniskt. Skicka in deklarationen via e-tjänsten Filöverföring. Både huvudblankett 1 och Övriga upplysningar kan numera skickas in. En kvittens bekräftar vilka blanketter som är inskickade. Där framgår också om överföringen gått bra eller om något är fel.

Kontakta kunden och berätta att deklarationen nu är redo att skrivas under på Mina sidor på www.skatteverket.se (med BankID).

Mina sidorEfter att kunden (eller du som deklarationsombud) loggat in på Mina sidor framgår att Inkomstdeklaration 1 har skickats in och väntar på att signeras. När du går in här syns de uppgifter som skickats in så du kan kontrollera dessa. Här kommer ett exempel på hur det kan se ut (vi har erhållit exemplet från Skatteverket för cirka en månad sedan så det kan ha ändrat sig).

Mina sidor Inkomstdeklaration 1 att skriva underKunden kan inte ändra några uppgifter utan bara skriva under den inskickade deklarationen. Om något behöver ändras måste deklarationen skickas via tjänsten Filöverföring på nytt.

Filöverföringstjänsten klarar av att ta emot Inkomstdeklaration 1 samt Övriga upplysningar (FRI) från 20 mars.

Export av bilagor till INK1 (via e-tjänsten)
Denna export använder du för att importera bilagor direkt in till e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Du står då i den deklaration som du vill exportera bilagor för, gå till Arkiv och välj Import/Export sedan Export av bilagor till INK1 (e-tjänst). Kopiera då gärna sökvägen till denna export så du lätt hittar den. Gå vidare till Skatteverket. Du loggar där  in på e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 (öppnar 20 mars). Här kan du på de olika blanketterna NE, NEA, N8, K4, K5 och K6 välja att importera från fil. Klistra in den sparade sökvägen och gör importen. Då ska dina värden synas direkt här på Skatteverkets sida.

5319 Anmälan om ombud – e-tjänsten Återbetalning punktskatt
Vi har lagt in en blankett för dig som vill ansöka om att bli ombud i e-tjänsten Återbetalning punktskatt.

Deklarationsteknik
Deklarationsteknik2018litenNu finns nya utgåvan av boken Deklarationsteknik inlagd i programmet. Den ger dig god hjälp när du ska deklarera. Du når respektive blanketts kapitel via funktionsknappar på de olika skatteverksblanketterna. Står du exempelvis på blankett K10 och klickar på funktionsknappen för Deklarationsteknik kommer du direkt till K10-kapitlet i boken.
Vill du söka i hela boken når du den i snabbstarten längst ut till vänster eller under menyn Hjälp.

 

BL Skatt Besk 2017.6.101 (2018-02-13)

Anstånd
Nu har vi aktiverat funktionen för att söka byråanstånd. Vi byggde denna funktion redan förra året men har förbättrat och anpassat den till de förändringar som Skatteverket har gjort. Anstånd enligt tidsplan på blankett 2604 (Byråanstånd) når du som har Proffsversionen av BL Skatt eller BL Skatt Företag 20 under menyn Basuppgifter.

Nya regler gör att du kan få byråanstånd som längst till och med 15 maj om du har för avsikt att lämna in deklarationen och bilagor på papper. Om en byrå lämnar huvudblankett 1 på papper men alla bilagor (närings-, kapital- och tjänsteblanketter) på fil får byrån anstånd med dem till och med 15 juni.

Det individuella anståndet (blankett 2600) söker du i respektive persons deklaration. Byråanståndet görs lämpligen utan att du öppnat någon specifik deklaration. Klientlistan för byråanstånd sparas i en fil som läggs bland dina deklarationer, antingen i molnet eller i den mapp som du har lokalt eller på din server.

Om din byrå gjorde byråanståndet i föregående års BL Skatt kan du importera din anståndslista från
föregående år. Den frågan dyker upp första gången du går in på anståndsblanketten och klickar på knappen Klientlista anstånd. Den knappen hittar du i funktionspanelen.
När du är inne på funktionen Klientlista anstånd kan du bland annat importera klienter från tidigare års och årets deklarationer. Du kan även lägga upp nya klienter här. Möjlighet finns även att importera klienter som du har upplagda i BL Byråstöd.

Du kan göra urval i klientlistan för byråanstånd på
– Handläggare
– Status
– Anstånd (redan sökt, ej sökt)

Se till att du har fyllt i Byråuppgifter, valt vilket skattekontor som ska ta emot din byråanståndsansökan samt fyllt i Medieleverantör (samma som när deklarationer skickas på fil).
Endast en handläggare åt gången kan vara inne och redigera i anståndslistan.
När du har markerat alla som du vill söka anstånd för skapar du din ansökan. Ifrån blankett 2604 kan du sedan skapa din exportfil till Skatteverket.

Klicka på knappen för att kopiera sökväg då exportfilen skapats. När du sedan loggat in på Skatteverkets sida för att exportera dina SRU-filer kan du klistra in sökvägen till din anståndsansökan och då slipper du bläddra dig fram till den.

När du har skickat din ansökan till Skatteverket ska du registrera datum att ansökan är gjord. Denna funktion kan ta lite tid. Detta bör göras utifall att du i ett senare skede upptäcker att du missat några deklaranter och behöver göra en tilläggsansökan. Då ska inte de personer som du redan sökt anstånd för vara med. Dessutom behövs datumet så att du enkelt kan ta fram en lista på vilka deklarationer som ännu inte är påbörjade av dem som du sökt anstånd på. Du hittar denna under menyn Basuppgifter och knappen Status.anstånd sökt men deklaration saknas 2Du kan där klicka på knappen Anstånd sökt men deklaration saknas. Då får du en lista med de deklarationer som du förväntas göra utifrån de klienter du sökt anstånd för, men som ännu saknas i din deklarationsmapp eller i molnet. (Detta förutsätter att du klickat på Registrera datum när du sökte ditt Byråanstånd).

Nybilsprislistan 2018
Nu är nybilsprislistan uppdaterad med 2018 års modeller. Du når vår bilaga för bilförmånsberäkning enklast under menyn Beräkningar och Bil. Beräkningen för 2018 års bilförmånsvärde har också ändrats. Nya regler kommer att gälla för bilar tillverkade 2018 eller senare och som registrerats 1 juli 2018 eller senare. Fr.o.m. 1 januari 2018 blir trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån. De nya tilläggen för inkomstår 2018 har vi inte tagit hänsyn till på beräkningsbilagan som ligger i BL Skatt Besk 2017.

Avdragsboken 2018
Den nya utgåvan av Avdragsboken finns nu i programmet. Du når den från Snabbstart till vänster eller under menyn Hjälp och eBöcker. Boken är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationsarbetet. Här hittar du alla upptänkliga skatteavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Totalt innehåller boken fler än 750 sökord!

SGI och skogskonto
Vi har justerat beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst samt föräldrapenninggrundande inkomst i skatteanalysen. Detta efter två domar som kommit fram till att insättningar och uttag till/från skogskonto inte ska påverka SGI samt FGI. Du kan läsa mer om domarna här: https://online.blinfo.se/ViewLimitedArticle.do?number=webb|online|1|17:290

Övrigt
Aktielistan är inlagd med deklarationsvärdena per 2017-12-31 samt utdelningar under 2017. Vi har även åtgärdat ett problem som kunde uppstå vid konvertering av alla deklarationer från föregående år när du var inloggad i molnet. Från denna version tar vi även med krysset på NE för att Beräkna Eget kapital automatiskt.

BL Skatt Besk 2017.5.101 (2017-12-19)

Skatteberäkningen för inkomstår 2018

Vi har lagt in de beslutade ändringar som rör skatteberäkningen för nästa år, det vill säga de förändringar som gäller från och med 1 januari 2018. Vi har även uppdaterat andra fastställda belopp och procentsatser.
–  Brytpunkterna för dem som är yngre än 65 år är 468 700 kr samt 675 700 kr.
–  Brytpunkterna för dem som fyllt 65 år är 498 300 kr samt 694 900 kr.
–  Grundavdragsberäkningen för pensionärer är förändrad. Den är nu inlagd i programmet.
–  De nya kommunalskattesatserna är fastställda för inkomstår 2018. Den genomsnittliga kommunalskatten ligger kvar på 32,12 kr.

Nya utgåvor under Preliminär ink.dekl.
Några av blanketterna under menyn Preliminär ink.dekl. har nya utgåvor med enbart textändringar.
4301 Jämkning för skolungdom och studerande (ändring av preliminär A-skatt)
4302 Jämkning (ändring av preliminär A-skatt)
4313 Preliminär inkomstdeklaration 2
4314 Preliminär inkomstdeklaration 1

Statslåneräntan per 30 november
Om du vill beräkna ditt exakta utdelningsutrymme för inkomstår 2018 kan du nu göra det eftersom statslåneräntan är fastställd till 0,49 % per 30 november 2017. Vi har även uppdaterat Fåab-beräkningen för inkomstår 2018 med detta.

Möjlighet att skapa SRU-fil även för P4
Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för inlämningsperiod 4. Det är bokslut som avslutas september-december 2017 samt för inkomstdeklaration INK1. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 8 januari 2018.

Övrigt
I föregående version summerades inte de nya fälten korrekt på R2 vid punkt 3.14 för deklarationsperiod P4. Det gäller alltså Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Det är nu korrigerat.

BL Skatt Besk 2017.4.102 (2017-11-28)


Beräkningsbilaga BLS
Versionen åtgärdar en felaktighet i beräkningsbilaga BLS (Löne- och avkastningsskatt).
Om du hade ett brutet räkenskapsår och använde sidan 2 på bilagan så hämtades inte beloppet från sid. 2 per automatik till sidan 1
Därmed skedde heller ingen automatiskt hämtning till huvudblanketten .
Detta nu åtgärdat.

BL Skatt Besk 2017.4.101 (2017-11-20)


Blanketter inlämningsperiod P4 och INK1P4
Nu är alla blanketter som avser inlämningsperiod 4 fastställda. Det gäller alltså juridiska personer med räkenskapsår som avslutas under september-december 2017. Även de blanketter som tillhör Inkomstdeklaration 1 är uppdaterade.

INK2, INK3 och INK4 för period 4
Nya fält har lagts in för att skilja mellan utländsk avkastningsskatt och svensk. Det beror på att reglerna som styr från vilket datum Skatteverket börjar debitera ränta är olika. (Vi har dock inte tagit hänsyn till den lilla skillnaden i vår skatteberäkning.)

Blankett K2, K5 och K6
De blankettförändringar som hört till K2, K5 och K6 beror på den regeländring som kom förra året avseende uppskovsbelopp vid försäljningar från 2016-06-21. Dessa regler innebär att takbeloppet försvinner och dessutom beräknas slutligt uppskov efter en ny kvoteringsregel. Dessa nya regler gäller fullt ut nu på K5 och K6 eftersom de tar upp försäljningar som sker under 2017. På K2 finns både de nya och gamla reglerna upptagna så där är det viktigt att du längst ner på sidan 1 kryssar för om försäljning skett efter 2016-06-20 för att programmet ska tillämpa de nya reglerna.

Övrigt
Fastighetsskatten för vattenkraft är nu ändrad från 2,8 till 2,2 %.

BL Skatt Besk 2017.3.101  (2017-10-16)


Genväg och kommunikation med BL Byråstöd
Överst till vänster finns nu en genväg till vårt BL Byråstöd. Den kommer även att läggas in i BL Bokslut och BL Administration. Beroende på om du är inne och jobbar i en deklaration eller inte så händer det olika saker.

 1. Om du ännu inte har öppnat någon deklaration då kommer vi att gå till sidan för att logga in i BL Byråstöd. Det ingår för alla med helhetslösningen. Du har samma inloggningsuppgifter till byråstödet som du har till BL Skatt och BL Bokslut i molnet.
 2. Står du i en klient UTAN programnyckel får man en text som informerar om att programnyckel saknas och hur man kan få in den i programmet. (Kopiera eller öppna från Byråstödet en gång.) Följdfråga kommer också upp om du vill logga in i byråstödet.
 3. Står man i en klient MED programnyckel så kommer statusprogrammets aktivitetskort att visas.

Denna funktion har du främst nytta av om du vill ändrat status på någon annan aktivitet än just Upprätta inkomstdeklaration. Det kan ju vara exempelvis någon av tjänsterna Upprätta bilaga för delägare eller Beräkna lönekrav (K10).

De uppdrag och tjänster som du kan välja på här är de som finns upplagda på klienten i BL Byråstöd.

 

 

 

Tjänsten Upprätta inkomstdeklaration den ändrar du bäst och enklast längst ner i statusraden. Då lagras även statusändringen ner i själva deklarationsfilen och i BL Byråstöd.

Kontrolluppgifterna
De senaste utgåvorna av kontrolluppgiftsblanketterna för inkomstår 2017 är inlagda. Dessa kan bara användas för utskrift. Skatteverket föredrar att få kontrolluppgifterna elektroniskt.

4639 Ändringsanmälan
Den här blanketten använder du för att göra ändringar på registrerade uppgifter hos Skatteverket såsom momsperiod eller arbetsgivarregistrering.
Skicka din anmälan, tillsammans med ev. bilagor, till:
Skatteverkets inläsningscentral
FE 4600
930 85 Arjeplog

Du kan även använda Skatteverkets e-tjänst på Verksamt.se för att göra ändringsanmälan.

BLS Bilaga för Löne,- och avkastningsskatt
På denna bilaga har vi ändrat en procentsatser på sidan 3. Det gäller första delen av det brutna räkenskapsåret. När det gäller årslönesumma > 7,5 basbelopp så angavs tidigare 32% (som avgår), det ska vara 0,25%. Om man inte manuellt ändrade så angavs alltså fel procentsats. Denna version hanterar detta på rätt sätt.

BL Skatt Besk 2017.2.101  (2017-06-27)

Molnanpassningar
I denna version har vi byggt om programmet så det ska kunna hantera snabbare och modernare molnfunktioner. Snabbare inläsning av molnfiler är den enda märkbara skillnaden.

BL Skatt Besk 2017.1.101  (2017-05-29)

Deklarationsklar version för P1, P2 och P3
Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2017.
Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:
INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.
För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet, men de är uppdaterade med alla kända regeländringar.

Öppna föregående år
Du som använde BL Skatt föregående år kan på panelen för Snabbstart välja Öppna från föregående år. Om du kör BL Skatt i molnet får du en fråga om deklarationen du vill hämta finns i molnet eller ligger lokalt. I nästa steg ser du alla dina deklarationer från föregående år. Markera den deklaration du vill hämta ifrån. Då får du över blanketter och användbara uppgifter till innevarande år. Du kan också gå på Arkiv och Öppna från föregående år.

Konvertera alla från föregående år
I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar
När du installerar BL Skatt Besk 2017 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt.
Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.  

Brytpunkter och gränsen för deklarationsplikt
Gränsen för deklarationsplikt 2017 går vid 18 950 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte bli debiterad pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkt 1 är 452 100 kr och brytpunkt 2 är 651 700 kr (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkterna 478 100 kr respektive. 670 600 kr). Den nedre skiktgränsen för 2017 är 438 900 kr och den övre 638 500 kr. Den genomsnittliga kommunalskatten för 2017 är 32,12 %. Grundavdraget vid låga inkomster för 2017 är 19 000 kr och högsta är 34 500 kr. Lägsta grundavdraget är 13 200 kr vid högre löner.

Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond
Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond ska vara 72 % av statslåneräntan per sista november året före beskattningsåret. Det innebär att statslåneräntan styr räntan för de deklarationer som du gör i årets program.
72 %  av 0,27 blir 0,19 % (avrundat till två decimaler). Observera att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 finns det en golvränta. Är SLR mindre än 0,5 % ska schablonräntan beräknas på 0,5 % i stället. Det innebär att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 kommer schablonräntan att bli 0,36 %. Om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader ska räntan proportioneras vilket programmet gör automatiskt.

Golvräntan
I år är det flera av beräkningarna som blir påverkade av nya golvräntan då statslåneräntan per 30 november 2016 var väldigt låg. Den fastställdes ju till 0,27 %. Vi har anpassat de beräkningarna till den nya regeln. Negativ räntefördelning, bilförmånsberäkningen samt schablonräntan för periodiseringsfond berörs av detta.

Utdelningsutrymme inkomstår 2018
Vi har låtit beräkningen för utdelningsutrymme 2018 ligga öppen i programmet i oförändrat skick. Vi vet dock att det blir förändringar. Den beräkning som ligger där idag är enligt nuvarande regler.

Diverse
TeamViewer ligger nu med vid installationen av programmet så det ska gå fortare och enklare att starta den när du har kontakt med vår support.

Vill du läsa äldre Versionsnytt klicka här »