Versionsnytt för Besk 2021 och Besk 2020

För att läsa mer om GDPR och BL Skatt klicka här »

I Versionsnytt beskrivs de nyheter och rättningar som kommit i respektive version av programmet.
För att läsa äldre Versionsnytt klicka här »

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2021.3.102 (2022-03-02)

Denna version innehåller främst de listor och värden som inte hade hunnit publicerats hos Skatteverket när vi lade ut föregående version av BL Skatt.

Nybilsprislistan 2022

Nu är nybilsprislistan uppdaterad med 2022 års modeller. Du når våra bilagor för bilförmånsberäkning enklast under menyn Beräkningar och Bil.

Från FR-bilagan till BSU

När man nu öppnar från föregående år så för vi över uppskovsbeloppet från FR-bilagan till BSU-bilagan.

Övrigt

Bilagan för lager i jordbruk (BJB) har uppdaterats med aktuella värden. Vi har även justerat beräkningen för deklarationskontrollen/varningen gällande punkt 83 på N3A.

 

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2021.3.101 (2021-12-20)

Blankettnyheter

Nu är alla blanketter för inkomstår 2021 fastställda och inlagda i versionen. Här listar vi de ändringar som är värda att nämnas.

 • Nytt fält på INK1 för Skattereduktion installation av grön teknik
 • Kryssfält borttaget på 4S. Fältet för att tala om att inget underlag ska fastställas för de skatter och avgifter som framgår av huvudblanketten. Du behöver ändå inte lämna in huvudblanketten 4 om du inte har något skatteunderlag där.
 • Ny blankett 2SU för de ovanliga fallen då en person inte ska deklarera i Sverige men har uppskov för ersättningsbostad utomlands
 • K2 det har tillkommit ett kryssfält vid avsnittet för årlig uppgift som de som har ersättningsbostad utomlands måste lämna.
 • K5 och K6 har fått kryssruta för att upplysa om att fastigheten sålts genom tvångsförsäljning
 • K2 har fått nya fält för att lättare kunna identifiera ersättningsbostaden (organisationsnummer samt lägenhetsbeteckning)
 • N9 har fått tre nya fält A.3, E.6, G.3 samt två kryssfält för att visa vald regel vid avsnitt E.
 • K10, K10A, N3A och K12 har fått ett nytt kryssfält för utländskt bolag

Möjlighet att skapa SRU-fil även för P4

Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för inlämningsperiod 4. Det gäller alla räkenskapsår som avslutas under september-december 2021. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 7 januari 2022.
Observera att möjligheten att ta emot en filöverförd Inkomstdeklaration 1 öppnar först 15 mars hos Skatteverket.

Enkel simulering som du når under menyn Fåab

Beräkningsbilagorna under Fåab och enkel simulering har uppdaterats med rätt procentsatser nu när statslåneräntan 30 november 2021 blev fastställd till 0,23 %.

Beräkning av lönekrav med flera delägare

Vi har nu lagt in en beräkningsbilaga i BL Skatt som du når under menyn Fåab och Enkel simulering. Denna har tidigare funnits som en excelfil på vår BL Info Online men är nu inlagd i BL Skatt. Du kan på denna räkna på spärrlönen för upp till fem delägare.

Skatteberäkningen för 2021

Den nu beslutade tillfälliga skattereduktionen för arbetsinkomster med låginkomsttagarprofil har lagts in i skatteberäkningen.

Skatteberäkningen för 2022

När budgetpropositionen beslutades blev det en del nyheter. En del väntade och en del nya. Vi har nu anpassat skatteberäkningen till dessa:

 • Höjd gräns för skattereduktion av gåva. Från 2022 kan du ge bort upp till 12 000 kr och få maximal skattereduktion med 3 000 kr.
 • Förstärkt skattereduktion för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning.
 • Höjt grundavdrag för pensionärer. Vid låga inkomster är den så hög som 71 000 kr
 • Ytterligare förstärkning av jobbskatteavdraget med fokus på låg och medelinkomsttagare.
 • Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster med låginkomsttagarprofil
 • Justerat brytpunkterna

Vill du läsa mer om dessa kan du gå in på vårt artikel som du kan nå via denna länk.

I övrigt har vi i skatteberäkningen gjort sedvanliga årliga uppdateringar och uppdaterat kommunalskattelistan för 2022 och lagt in den nya genomsnittliga kommunalskatten som för 2022 blev sänkt med 3 öre till 32,24

Vi har även lagt in nya skattereduktionen för inventarieköp i skatteberäkningen för 2022 eftersom det är först då som företag som köpt inventarier under 2021 och har kvar dessa i bokslutet 2022-12-31 kan få denna reduktion.

Konvertera alla deklarationer från föregående år

I denna version har vi aktiverat konverteringen av alla deklarationer från föregående år för dig som vill arbeta på det sättet. Filnamnet i år blir som du ställt in under filnamnsinställningarna. Finns det redan en fil med det namnet konverteras den inte så det är ingen risk att någon redan påbörjad deklaration för 2020 skrivs över.

Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade i molnet:

 1. När du är inloggad i molnet går du till Öppna från föregående år (finns till vänster på snabbstarten eller under röda runda knappen för Arkiv).
 2. Välj att du vill hämta filer från Molnet.
 3. Klicka här på knappen för Konvertera alla.
 4. Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.

Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade lokalt (ej i molnet):

 1. Gå till Arkiv-menyn (den runda röda knappen uppe till vänster).
 2. Där väljer du Öppna avancerad och sedan fliken Föregående år. Då visas listan med dina deklarationer från föregående år.
 3. Klicka sedan på knappen Konvertera alla.

Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.

Ny manual

Vi har en ny manual i BL Skatt. Den länkar vi nu till från och med detta versionssläpp. Du når den även via denna länk.

Byråanståndet

Vi har redan i denna version öppnat funktionen för att kunna skicka in Byråanståndet. Skatteverket öppnar mottaget av detta den 7 januari 2022. Du har på dig ända till 2 maj att skicka in det så mer information kommer senare. Men vill du redan nu veta mer om hur du gör så kan du läsa om det i vår manual »

Övrigt

Vi har tagit bort vår bok Skattenyheter från programmet då denna inte ges ut längre.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2021.2.101 (2021-10-11)

Skatteberäkningen för inkomstår 2022

För skatteberäkningen avseende inkomståret 2022 har vi lagt in det nya prisbasbeloppet, 48 300 kr. Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna bilförmånsvärdet, deklarationspliktgränsen (20 431 kr (0,423 pbb) för inkomståret 2022) och maximalt avdrag för pensionskostnader.

E-postadress

I basuppgifterna har vi lagt till ett fält för E-postadress.

Kostnadsersättningar och jobbskatteavdrag

Beräkningen av hur mycket av kostnadsersättningen som ska vara underlag för jobbskatteavdrag har vi till stor del automatiserat genom att vi nu hämtar in kostnadsersättningar från Ink1 till jobbskatteavdragsdialogen och i jobbskatteavdragsdialogen har vi byggt in en matematisk formel som räknar ut hur mycket av kostnadsersättningen som ska vara underlag för jobbskatteavdrag. Nu när man använder beräkningsbilagan KL ska man endast ange kostnadsersättningen på en rad (om man inte har fått flera kostnadsersättningar) tack vare den matematiska formeln som vi byggt in i jobbskatteavdragsdialogen. Tidigare när man använde beräkningsbilagan KL kunde man ibland vara tvungen att dela upp kostnadsersättningen på två rader för att tala om för programmet att en del av den inte skulle vara underlag för jobbskatteavdrag, så ska man inte göra numera.

Uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond

På blankett 2S i fält 4.6 C räknades det automatiskt ut ett uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond. Om avsättningen som återförs gjordes till samma bolagsskattesats ska ingen uppräkning ske. Vi har därför tagit bort den automatiken. Det räcker att vi har en deklarationskontroll här.

Vi har även korrigerat uppdateringfelet på bilaga BPFAB av summan av underlaget för avsättning till periodiseringsfond. Den kunde bli för låg beroende på i vilken ordning bilagan fylldes i. Skapar du nu en bilaga BPFAB blir den automatiskt kopplad till 2S.

Värdepapper

I och med denna version av programmet har du stöd för att ange belopp med fyra decimaler vid transaktioner.

Du har nu också möjlighet att Importera transaktioner från excelfil skapad hos Avanza i enlighet med nedanstående format, se bilden.

Du kan även exportera en fil i samma format.

I båda fallen gäller att enbart Köp o Sälj hanteras (importeras eller exporteras)

Observera också att du vid en import ej läser in något ingående värde, således måste du komplettera med detta manuellt om det skulle behövas.

Du hittar funktionen som hjälper dig med detta i funktionspanelen och knappen Import/Export.

Beräkning av bilförmånsvärde

Nu finns stöd för beräkning av bilförmånsvärde för bilar som togs i bruk 1 juli 2021 eller senare. Den blankett som ska användas för detta ändamål heter BBF 3 och hittas under Beräkningar/Bil/BBF3.

Överföring från BL Bokslut till BL Skatt

I funktionen Export till BL Skatt som finns i BL Bokslut kommer det från nästa version av BL Bokslut att vara möjligt att skicka med F-skatten från bilaga 2510 till BL Skatt för aktiebolag och ekonomiska föreningar och då kommer F-skatten att hamna i funktionen/dialogen – Preliminär skatt, på den nedre raden F-/Övrig preliminär skatt.

Övrigt

Fritextbilagan har fått en klarruta längst upp till höger. Denna är till för de användare som vill klarmarkera för sig själv att man är klar med blanketten.

Om man har tillgång till molnlagring men inte är inloggad i molnet så kommer man nu när man startar programmet att få en fråga om man vill logga in i molnet. Om man svarar ja så kommer man till inloggningen, svarar man nej så stängs frågan ner. Du kan även välja att inte denna fråga ska visas igen. Då stängs frågan ner och kommer inte att ställas igen förrän nästa årsversion.

Vi har förbättrat deklarationskontrollen som dyker upp i samband med att det finns ett värde i fält 3.17 på R2 för Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar men inget värde finns på 2S för detta. Vi skiljer nu på om det värdet är positivt eller negativt i 3.17 och hänvisar då till olika fält på blankett 2S.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2021.1.101 (2021-05-26)

Deklarationsklar version för deklarationsperiod P1, P2 och P3

Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2021. Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:

INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.

För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet som utkast, men de är uppdaterade med alla beslutade regeländringar fram till programsläppet.

Öppna föregående år

Du som använde BL Skatt föregående år kan på panelen för Snabbstart välja Öppna föregående år. Om du kör BL Skatt i molnet får du en fråga om deklarationen du vill hämta finns i molnet eller ligger lokalt. I nästa steg ser du alla dina deklarationer från föregående år. Markera den deklaration du vill hämta uppgifter ifrån. Då får du över blanketter och användbara uppgifter till innevarande år. Du kan också gå på Arkiv och Öppna föregående år.

Konvertera alla från föregående år

I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den funktionen så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar

När du installerar BL Skatt Besk 2021 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt. Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.

Brytpunkt och gränsen för deklarationsplikt

Gränsen för deklarationsplikt 2021 går vid 20 135 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte debiteras pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkten är 537 200 kr och (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkten 596 800 kr. Skiktgränsen för 2021 är 523 200.

Den genomsnittliga kommunalskatten för 2021 är 32,27 %. Grundavdraget för 2021 vid låga inkomster är 20 200 kr och högsta är 36 700 kr. Lägsta grundavdraget  i kr är 14 000 kr vid högre löner. För dem som är över 65 år är motsvarande belopp 52 900 kr vid låga inkomster och 14 000 kr vid höga inkomster. Som högst är grundavdraget 110 600 kr vid en inkomst på 384 400 kr.

Skatteberäkningsändringar

Den tillfälliga nedsättningen av egenavgifter gällde bara inkomstår 2020, så nu är koden återställd till ”vanlig” beräkning av egeanvgifterna. Skattereduktioner som är nya för 2021 är den för installation av grön teknik, och en för förvärsinkomster. Regeringen har precis kommit med en proposition om en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster som ska gälla inkomstår 2021 och 2022. Den beräkningen lägger vi in i BL Skatt då beslut om den har tagits. Taket för hur mycket du kan få i skattereduktion för ROT och RUT är höjt till  75 000 kr för inkomstår 2021. Dock ligger maxgränsen kvar på 50 000 kr för bara ROT.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2020.5.103 (2021-05-27)

Då vi la ut vår nya årsversion, BL Skatt Besk 2021, upptäckte vi att det var problem att hämta den versionen från BL Skatt Besk 2020.5.102. Vi har nu rättat till det i en rättelseversion av 2020.
Vi har även passat på att korrigera en uppdatering mellan blanketterna och skatteberäkningen som märktes främst då du jobbade med bilaga BRE. Programmet kunde bli långsamt om du inte hade skatteberäkningen öppen samtidigt.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2020.5.102 (2021-04-12)

Nu har vi lagt ut en liten rättelseversion av BL Skatt. Du kunde få krasch vid öppning av en deklarationsfil om du hade använt dig av Skatteanalysen. Nu kan du öppna dessa filer utan problem.

Vi har även åtgärdat att vissa enstaka belopp inte fanns med i vår tabell för exaktare beräkning av egenavgifterna. Detta är nu åtgärdat. 

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2020.5.101 (2021-03-23)

Överföring från BL Bokslut till BL Skatt

Från nästa version av BL Bokslut (2020.5.102) kommer du att kunna ta med även värden från 2514 och 2512 direkt till huvudblanketten. Har du haft bilagan för Särskild löneskatt och avkastningsskatt (BLS) i BL Skatt tidigare kommer du kunna föra över alla värden från BL Bokslut till denna.

Vi har även förbättrat överföringen från BL Bokslut till NE-blanketten och första NEA-bilagan. Här har vi lite mer att förbättra såsom att vill du skapa fler BN6- eller NEA-bilagor i BL Skatt rekommenderar vi vanlig SIE-import då vi inte har möjlighet att välja till vilket exemplar det ska föras då man kommer direkt från BL Bokslut.

Import av förtryckta värden
Funktionen för att importera förtryckta värden från den PDF ni hämtar från Skatteverkets hemsida, den fungerar nu även fullt ut på de personer som är födda under 2000-talet. Vi får många frågor om hur man hittar den PDF -filen hos Skatteverket. Du loggar in på Mina Sidor (ej Inkomstdeklaration 1). Går in på privatpersonen, väljer Skatter och Deklaration längst upp. Där längst ner på sidan ligger PDF-filen som ni laddar ner till er dator.

Ändringar för Hammarö, Malå och Vännäs kommun
Ingen regional skattereduktion ska beräknas på Hammarö kommun och församling. Det är korrigerat nu. Vi har även justerat ner kommunalskatten för Malå och Vännäs kommun då deras kommunalskatter låg 5 öre för högt i BL Skatt.

Beräkna ett mer exakt schablonavdrag
Nu har vi aktiverat funktionen för att Beräkna ett mer exakt

Övrigt
Nybilslistan är uppdaterad med 2021 års bilmodeller. Import av föregående SRU-uppgifter. Nu förslås den PDF-mapp som du har angiven under programmets inställningar vid utskrift till PDF.

Nya utgåvor av en rad blanketter

Vi har lagt in de senaste utgåvorna av följande blanketter: 4301, 4302, 4313, 4314, 4315, 4620, 4804, 4809

Ctrl + O (overview) tar dig direkt till Deklarationsöversikten
Nu har vi lagt in ett nytt snabbkommando för att gå till Deklarationsöversikten. Står du exempelvis på en blankett och vill ta dig snabbt till Deklarationsöversikten, då kan du klicka på tangentbordet på Ctrl + bokstaven O (som i Olle).

 Ta bort genväg från snabbstarten.
Om du önskar gömma personnummer och namn på de klienter som visas i snabbstarten kan du nu klicka på genvägen med höger musknapp och där välja att Ta bort genväg. Deklartionen ligger kvar orörd men du måste klicka på Öppna för att kunna öppna den.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2020.4.103 (2021-03-04)

Denna version innehåller justeringar och förbättringar runt hanteringen av Import av förtryckta värden till INK1. I föregående version kunde du få ett felmeddelande att det var ett felaktigt personnummer. Det har vi nu korrigerat. Vi har även förbättrat så du kan redan från Inkomstdeklaration 1 klicka på Infoga dokument om du önskar spara PDF-filen i molnet (så du slipper gå till deklarationsöversikten).

Övrigt
Vi har justerat lite i SIE-importen då vi har haft några fall där det varit problem med formatet för räkenskapsår.
Blankett INK3SUF och INK3SUS fick felaktigt blankettnamn på streckkoden vid utskrift. Vid filöverföring hade blanketten rätt blankettnamn.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2020.4.102 (2021-01-14)

Vid överföring från BL Bokslut direkt till en befintlig INK2-deklaration i BL Skatt kunde det uppstå problem så filen kraschade. Detta är nu åtgärdat.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2020.4.101 (2020-12-21)

Vi har lagt in de beslutade ändringarna som rör skatteberäkningen för nästa år, det vill säga de förändringar som gäller från och med 1 januari 2021. Vi har även uppdaterat andra fastställda belopp och öppnat en rad funktioner.

Import av förtryckta värden till INK1, INK2, INK3 och INK4

Från och med deklarationsperiod 2020P4 kommer det att vara möjligt att importera förtryckta värden till alla huvudblanketterna i BL Skatt.

Detta har möjliggjorts efter att Skatteverket nu lovat att de kommer att skicka med en SRU-fil med de förtryckta värdena. Den kommer att vara inbakad i PDF-filen som en bifogad fil. De första deklarationerna som har denna SRU-fil med är de som tillhör deklarationsperiod 2020-P4. (Det är de som har räkenskapsår som slutar under september-december 2020 samt alla INK1:or.)

För INK2, INK3 och INK4 innebär det att alla fastighetsunderlagen kan hämtas in.

För INK1 finns det mycket tid att vinna. Det tar dessutom bort risken för att du skriver in fel belopp i fel ruta.

För att detta ska vara möjligt måste du få tillgång till den PDF-fil som skickas ut från Skatteverket via digital brevlåda. Denna fil finns också att hämta från Skatteverkets Mina Sidor om du är deklarationsombud. Ladda hem den filen till din dator.

Genom några enkla knapptryckningar kan du sedan infoga PDF-filen till din molnlagrade deklaration. Du kan sedan från Deklarationsöversikten eller från huvudblanketten klicka på funktionsknappen Import till INK1 (alt. INK2/INK3/INK4).

Denna funktion fungerar även för dig som inte lagrar dina deklarationer i molnet. Du väljer då Import till INK1 och får då välja Import från egen plats. Du bläddrar då till den mapp där du sparat PDF-filen.

 

I år kommer det bara vara de förtryckta värdena som kan hämtas till huvudblanketterna. Men både Skatteverket och vi som programföretag önskar förbättra denna funktion till senare år så att även vissa uppgifter från specifikationen kan hämtas och läggas på sin rätta plats i skatteprogrammet.

De första deklarationerna som detta kan göras på är aktiebolagen. Deras PDF-fil (inkluderat SRU-filen) skickas ut i början på februari.

Skatteberäkningen för inkomstår 2021

Vi har lagt in de beslutade ändringarna som rör skatteberäkningen för nästa år, det vill säga de förändringar som gäller från och med 1 januari 2021. Även andra fastställda belopp och procentsatser är uppdaterade.

– Brytpunkterna för dem som är yngre än 65 år är 537 200 kr för inkomstår 2021.

– De nya kommunalskattesatserna är fastställda för inkomstår 2021. Den genomsnittliga kommunalskatten blir 32,27 kr (en sänkning med 1 öre).

– Inkomstbasbeloppet för 2021 är 68 200 kr.

Några andra saker som är inlagda i BL Skatt och gäller för inkomstår 2021 är:
– Extra förhöjt grundavdrag för personer som räknas som pensionärer (de har fyllt 65 år vid årets ingång).

Nya skattereduktioner för 2021.

Två nya skattereduktioner har införts från 2021.

Dels en för Förvärvsinkomster som kan ge upp till 1 500 kronor i reduktion (vid en beskattningsbar inkomst på 240 000 kr), dels Installation av grön teknik. Den reduktionen är införd i stället för det bidrag för solceller för privatpersoner som upphört och gäller investeringar i grön teknik. Den är uppbyggd på samma sätt som ROT-avdrag och fås direkt på fakturan. Skattereduktionen kan medges med högst 50 000 kr/år och denna reduktion kan ges både för arbete och materialkostnad.

 • 15 % vid installation av solceller
 • 50 % vid installation av lagring av el
 • 50 % vid installation av laddningspunkt till elfordon

Statslåneräntan per 30 november

Nu är statslåneräntan per 2020-11-30 fastställd. Den blev -0,10 procent.

Beräkna lönekravet i ditt fåmansbolag före nyår

Om du vill beräkna ditt exakta lönekrav och därefter även utdelningsutrymme för inkomstår 2021 kan du nu göra det eftersom statslåneräntan är fastställd till -0,10 % per 30 november 2020. Då den var negativ kommer det innebära att golvräntan slår in och för utdelningsutrymmet beräknas det med 0 i stället. Det är alltså med 0+3= 3 % som tidigare års utdelningsutrymme ska räknas upp. För huvudregelns beräkning innebär det att det är 0+9= 9 % som omkostnadsbeloppet räknas upp med.

Du hittar den enkla simuleringen för utdelningsutrymmet (och lönekravet) under menyn Fåab och Enkel simulering. Lönekravet finns på sidan 2.

Har ditt företag erhållit stöd för korttidsarbete finns det saker du bör tänka på. Ta inte ut mer i lön i december än vad företagsledaren normalt gör. Se ett svarsinlägg från Tillväxtverket här där de menar att ett sådant agerande talar emot att arbetsgivare använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Tillväxtverkets bedömning är därför att arbetsgivare då inte uppfyller förutsättningarna för stöd: https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/d/far-agarna-gora-ett-extra-hogt-loneuttag-for-att-u/
Vid beräkning av själva det lönebaserade utrymmet ska statliga bidrag dras ifrån. Tänk då på att även permitteringsersättning och sjuklönebidrag räknas hit så att du drar bort den del som täcker lönekostnaden. Den del av sjuklönebidraget som hjälper till att täcka sociala avgifter behöver inte dras bort.

Möjlighet att skapa SRU-fil även för P4

Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för inlämningsperiod 4. Det gäller alla räkenskapsår som avslutas under september-december 2020. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 8 januari 2021.

Observera att möjligheten att ta emot en filöverförd Inkomstdeklaration 1 öppnar 16 mars hos Skatteverket.

Bytt PDF-skrivare

Vi har bytt ut vår PDF-skrivare i programmet så nu hoppas vi att de som ibland fått problem ska slippa detta.

Konvertera alla deklarationer från föregående år

I denna version har vi aktiverat konverteringen av alla deklarationer från föregående år för dig som vill arbeta på det sättet. Filnamnet i år blir som du ställt in under filnamnsinställningarna. Finns det redan en fil med det namnet konverteras den inte så det är ingen risk att någon redan påbörjad deklaration för 2020 skrivs över.

Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade i molnet:

 1. När du är inloggad i molnet går du till Öppna från föregående år (finns till vänster på snabbstarten eller under röda runda knappen för Arkiv).
 2. Välj att du vill hämta filer från Molnet.
 3. Klicka här på knappen för Konvertera alla.
 4. Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.

Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade lokalt (ej i molnet):

 1. Gå till Arkiv-menyn (den runda röda knappen uppe till vänster).
 2. Där väljer du Öppna avancerad och sedan fliken Föregående år.
 3. Då visas listan med dina deklarationer från föregående år.
 4. Klicka sedan på knappen Konvertera alla.
 5. Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.

Skattenyheter

Nu är Boken Skattenyheter 2021 inlagd och nås från både menyn Hjälp och under Snabbstarten.

Den här boken handlar om de nya skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet 2020/2021 samt de regler som ska användas första gången vid 2021 års deklaration. Vi tar dessutom upp en del andra nyheter som kan vara av intresse.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2020.3.101 (2020-11-05)

P4-blanketterna fastställda

Nu är alla blanketter som avser inlämningsperiod 4 fastställda. Det gäller alltså juridiska personer med räkenskapsår som avslutas under september-december 2020. Även de blanketter som tillhör Inkomstdeklaration 1 är uppdaterade. Nedan kan du läsa om de blankettändringar som är värda att nämna, i övrigt är det sedvanliga årsuppdateringar eller mindre justeringar på texter eller layout.

K2, K5, K6, K9 Från 1 juli 2020 har ett takbelopp på uppskovsbeloppet återinförts. Taket har varit borttaget sedan 21 juni 2016. Det sätts nu till 3 miljoner.                                

INK3SU delas upp i två blanketter:
INK3SUS för stiftelser
INK3SUF för föreningar och trossamfund

SU1 Särskild uppgift 1. Ny blankett som ska lämnas in för begränsat skattskyldiga
som tidigare bedrivit verksamhet i Sverige men som flyttar ut verksamheten inom EU.
De behöver inte omedelbart föra tillbaka periodiseringsfond eller ersättningsfond under vissa förutsättningar.

N9 Ändrad formulering i punkt 2 att hänvisa till avdragsutrymmet i stället för faktiskt avdrag för årets negativa räntenetto. Ställningstagande Dnr: 8-209889.

Regional skattereduktion från 2020

En ny regional skattereduktion har införts som gäller från 1 januari 2020 för boende i vissa glesbygdsområden. Denna reduktion är ett fast belopp på 1 675 kr för dem som har en beskattningsbar inkomst och kommunal skatt att räkna av reduktionen mot.

Län Kommuner som omfattas av skattereduktionen:
Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå
Västerbotten Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele
Jämtland Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund
Västernorrland Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik
Gävleborg Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker och Söderhamn
Dalarna Avesta, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro, och Älvdalen
Värmland Arvika, Eda, Filipstad, Hagfors, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng
Västra Götaland Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

 

Reduktionen beräknas automatiskt om du var kyrkobokförd i någon av dessa kommuner 1 november året före beskattningsåret.

Överföringen från BL Bokslut

Vi har förbättrat överföringen från BL Bokslut och BL Skatt vad gäller basuppgifterna. Vi för nu även över Databasnyckeln. Denna nyckel fyller just nu ingen funktion, men i vårt arbete att digitalisera och förenkla hämtning av data mellan våra olika program för vi över den redan nu eftersom den kommer att vara en förutsättning för hämtning av data/dokument.

Bilaga BPFAB

Bilagan för beräkning av periodiseringsfond i ett aktiebolag har fått en egendefinierad rad för uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond. Då kan vi hjälpa till att räkna ut det beloppet automatiskt eftersom procentsatserna kan vara olika beroende på räkenskapsår.

Regional nedsättning av egenavgifterna

Den regionala nedsättningen av egenavgifterna har i år fått en liten ändrad beräkning. Regional nedsättning medges inte för underlag som omfattas av den tillfälliga nedsättningen av egenavgifter. Vi har nu korrigerat beräkningen med denna justering. Regional nedsättning kan även räknas av mot allmän löneavgift vilket vi inte gjorde i förra versionen.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2020.2.101 (2020-08-27)

Export av huvudblanketten INK2 till Skatteverket

Skatteverket öppnar den 31 augusti möjligheten att ta emot huvudblankett INK2 via SRU-fil på filöverföringstjänsten.  De kan ta emot INK2-blanketten fr.o.m. deklarationsperiod 2020-P1.

I BL Skatt bockar du i att du vill ta med INK1/INK2 i exporten om de är markerade för export via SRU (i deklarationsfilen) innan du klickar på knappen Filöverföring för att skapa en SRU-fil av ibockade deklarationer.

Observera att INK2 måste signeras på Mina Sidor efter lyckad filöverföring för att den ska anses inlämnad till Skatteverket. Det kan firmatecknare eller deklarationsombud göra.

Vi har utökat dialogen för Export SRU med kolumner för uppgift om Deklarationsombud samt Handläggare (enligt deklarationsfilens basuppgifter).

Vi har även lagt in möjlighet att få bocken för att ta med INK1/INK2 förvald. Du måste aktivt ställa in det i ditt BL Skatt-program under Verktygsknappen uppe till vänster. Välj där Övriga inställningar och den nya fliken för Export SRU.

Övrigt
I Skatteberäkningen till INK1 för inkomstår 2021 har vi nu lagt in den automatiska återföringen av expansionsmedelsskatt som kommer ske då för de som har en ingående expansionsfond 2021-01-01. Detta kommer ske med automatik och beror på att expansionsmedelsskatten sänks från 22 till 20,6 procent.

Vi har även gjort lite småförbättringar i versionen såsom nya deklarationskontroller och förtydligat några texter i programmet.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2020.1.101 (2020-06-11)

Deklarationsklar version för deklarationsperiod P1, P2 och P3

Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2020. Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:

INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.

För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet som utkast, men de är uppdaterade med alla beslutade regeländringar fram till programsläppet.

Öppna föregående år

Du som använde BL Skatt föregående år kan på panelen för Snabbstart välja Öppna föregående år. Om du kör BL Skatt i molnet får du en fråga om deklarationen du vill hämta finns i molnet eller ligger lokalt. I nästa steg ser du alla dina deklarationer från föregående år. Markera den deklaration du vill hämta uppgifter ifrån. Då får du över blanketter och användbara uppgifter till innevarande år. Du kan också gå på Arkiv och Öppna föregående år.

Konvertera alla från föregående år

I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den funktionen så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar

När du installerar BL Skatt Besk 2020 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt. Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.

Brytpunkt och gränsen för deklarationsplikt

Gränsen för deklarationsplikt 2020 går vid 20 008 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte debiteras pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkten är 523 200 kr och (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkten 575 500 kr. Skiktgränsen för 2020 är 509 300. Den extra statliga skatten på 5 procent vid höga inkomster (den sk. Värnskatten) är borttagen från 2020.

Den genomsnittliga kommunalskatten för 2020 är 32,19 %. Grundavdraget för 2020 vid låga inkomster är 20 100 kr och högsta är 36 500 kr. Lägsta grundavdraget  i kr är 13 900 kr vid högre löner. För dem som är över 65 år är motsvarande belopp 52 600 kr vid låga inkomster och 24 100 kr vid höga inkomster. Som högst är grundavdraget 99 100 kr vid en inkomst på 381 400 kr.

Skatteberäkningsändringar

Inkomstår 2020 är det en tillfällig nedsättning på egenavgifterna för de som betalar andra avgifter än bara ålderspensionsavgiften. Den innebär att man på aktiv näringsinkomst upp till 100 000 kr bara behöver betala ålderspensionsavgiften men på inkomster över 100 000 kr debiteras de ordinarie avgifterna.

Vattenkraftverk debiteras med 0,5 %.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2019.5.103 (2020-04-07)

Riksdagen har nu fattat beslut om de ändringsbudgetar och krispaket som regeringen lagt fram för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt p.g.a. coronaviruset.

Möjlighet att sätta av upp till 100 % till periodiseringsfond
För att kunna skjuta på beskattningen av överskott för 2019 kan upp till 100 % av överskottet för 2019 sättas av till periodiseringsfond, dock max 1 miljon kr. Möjlighet finns då att kvitta beloppet mot framtida förluster. Reglerna gäller enbart enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. För att kunna tillämpa denna tillfälliga regel måste du i BL Skatt kryssa i det längst ner på NE sidan 2 respektive på N3A sidan 1. Du får då själv fylla i det belopp du önskar sätta av till periodiseringsfond.

För att snabbt få tillbaka för hög inbetald F-skatt för 2019 ska du lämna in en preliminär inkomstdeklaration för 2019. Det kan du göra ända fram till 30 juni 2020 (6 månader efter räkenskapsårets utgång).

Skatteberäkningen för inkomstår 2020 är inte uppdaterad
Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska för beskattningsåret 2020 sättas ned till 10,21 % (ålderspensionsavgiften) på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr. Detta har vi inte gjort något åt i denna version. Versionen för beskattningsår som avslutas under 2020 beräknas vara klar i slutet på maj.

Övrigt
Vi har i denna version passat på att rätta importen av klienter från BL Byråstöd till anståndsansökan. En uppdaterad aktielista med kurserna per 2019-12-31 är inlagd.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2019.5.102 (2020-03-26)

Ändring i beräkning av egenavgifterna
Vi har korrigerat ett beräkningsfel av egenavgifterna för aktiv näringsinkomst som uppkom mellan 40 001-210 100 kr. Det gällde dem som är yngre än 65 år och betalar Allmän löneavgift.

Felet berodde på att procentsatsen för den Allmänna löneavgiften har höjts i relation till de vanliga egenavgifterna. Det finns en regel som säger att den generella nedsättningen av egenavgifter inte får överstiga ålderspensionsavgiften och den allmänna löneavgiften. Här har vi tidigare bara kollat mot ålderspensionsavgiften. Detta fel kan inträffa vid ett överskott av aktiv näringsinkomst som ligger i intervallet 40 001- 210 100 kr.

Bättre urval vid export SRU
När du ska exportera dina deklarationer till Skatteverkets filöverföringstjänst har vi nu förbättrat urvalet.
Du måste bocka i rutan längst ner till vänster i dialogen att du vill ”Ta med INK1 i exporten om den är markerad för export via SRU…”  om du vill filöverföra huvudblanketten Inkomstdeklaration 1. För att kunna se deklarationer som enbart har en INK1 måste du nu också bocka i denna ruta. Se bild.

Vårt tips är att du börjar med att bocka i rutan att du vill Ta med INK1 i exporten innan du börjar bocka i vilka du vill göra filöverföring för.

Överföring från BL Bokslut
Vi har förbättrat överföringen från BL Bokslut till BL Skatt för aktiebolag som inte använt sig av bilaga 2512 för Inkomstskatt. Den överföringen hittar du i BL Bokslut under menyn Arkiv (blå B:et uppe till vänster) och Import/Export när du står i aktiebolagets bokslutsfil.

Övrigt

 • Vi har även lagt in nya utgåvor av några av de blanketter som du hittar under menyn Blanketter och Övriga samt Preliminär inkomstdeklaration.
 • Funktionen för att konvertera alla deklarationer från föregående fungerade dåligt vid många deklarationer. Detta har vi nu åtgärdat.
 • Vi har haft problem i molnet med filer där vi haft en apostrof (’) i filnamnet. Det är nu åtgärdat.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2019.5.101 (2020-02-10)

Byråanstånd
Vi har nu aktiverat funktionen för att söka anstånd enligt tidsplan på blankett 2604 (Byråanstånd). Du som har Proffsversionen av BL Skatt eller BL Skatt Företag 20 når den under menyn Basuppgifter.

Du kan få byråanstånd som längst till och med 18 maj om du har lämnar in deklarationen och bilagor på papper. Lämnar du in alla dina bilagor och även huvudblanketten digitalt får du anstånd till och med 15 juni.

Så här skapar du ditt byråanstånd
Byråanståndet gör du utan att öppna någon specifik deklaration. Gå till menyn Basuppgifter och klicka på Anstånd och välj blankett 2604.Om din byrå ansökte om byråanstånd i föregående års BL Skatt kan du importera din anståndslista från föregående år. Den frågan dyker då upp första gången du går in på funktionen för Anstånd.

När du är inne på funktionen Klientlista anstånd kan du bland annat importera klienter från tidigare års och årets deklarationer. Du kan även lägga upp nya klienter här. Möjlighet finns även att importera klienter som du har upplagda i BL Byråstöd.Endast en handläggare åt gången kan vara inne och redigera i anståndslistan.

När du har markerat alla som du vill söka anstånd för skapar du din ansökan genom att klicka på knappen Skapa ansökan. Du kommer då till blankett 2604 och härifrån kan du sedan skapa din exportfil till Skatteverket.

Klientlistan för byråanstånd sparas i en fil som läggs bland dina deklarationer, antingen i molnet eller i den mapp som du har lokalt eller på din server.

I år är det bara ett enda skattekontor i hela Sverige som tar emot ansökningar på fil så det är förvalt på din ansökan.

Klicka på knappen för att kopiera sökväg då exportfilen skapats. När du sedan loggat in på Skatteverkets sida för att exportera dina SRU-filer kan du klistra in sökvägen till din anståndsansökan och då slipper du bläddra dig fram till den.

När du har skickat din ansökan till Skatteverket ska du registrera datum att ansökan är gjord. Denna funktion kan ta lite tid. Detta bör göras utifall att du i ett senare skede upptäcker att du missat några deklaranter och behöver göra en tilläggsansökan. Då ska inte de personer som du redan sökt anstånd för vara med. Dessutom behövs datumet så att du enkelt kan ta fram en lista på vilka deklarationer som ännu inte är påbörjade av dem som du sökt anstånd för. Du hittar denna lista under menyn Basuppgifter och knappen Status.

Om du klickar på knappen Anstånd sökt men deklaration saknas får du en lista med de deklarationer som du förväntas göra utifrån de klienter du sökt anstånd för, men som ännu saknas i din deklarationsmapp eller i molnet. (Detta förutsätter att du klickat på Registrera datum när du sökte ditt Byråanstånd.)

Det individuella anståndet (blankett 2600) söker du i respektive persons deklaration i BL Skatt. Då kommer basuppgifterna med automatik in på ansökan.

Nytt för i år är att alla byråer, som föregående år lämnat och fått byråanstånds-ansökningar godkända, kommer med automatik att få sina ansökningar om anstånd godkända, om ansökan kommer in senast 4 maj. Skatteverket kommer inte heller att skicka ut något separat anståndsbeslut utan kvittensen från filöverföringen är den bekräftelse du erhåller.

Om ansökan inkommer efter 4 maj, eller om ni lämnar byråanståndsansökan, digitalt eller på papper för första gången, kommer ansökan att behandlas manuellt precis som tidigare år.

Avdragsboken 2019
Den nya utgåvan av Avdragsboken finns nu i programmet. Du når den från Snabbstart till vänster eller under menyn Hjälp och eBöcker. Boken är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationsarbetet. Här hittar du alla upptänkliga skatteavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Totalt innehåller boken fler än 750 sökord!

Nybilsprislistan 2020
Nu är nybilsprislistan uppdaterad med 2020 års modeller. Du når våra bilagor för bilförmånsberäkning enklast under menyn Beräkningar och Bil. Då det är andra regler för bilar tillverkade 2018 eller senare och som registrerats 1 juli 2018 eller senare så finns det två olika beräkningsbilagor för detta.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2019.4.102 (2020-01-20)

Vi har nu förbättrat exportfunktionen från BL Bokslut till BL Skatt. Den funktionen hittar du i BL Bokslut under Arkiv och Import/export och Export till BL Skatt.
Upprättar du en årsredovisning för ett aktiebolag eller för en ekonomisk förening i K2 kan du sedan tidigare välja att föra över beloppen i resultat- och balansräkningen till räkenskapsschemat (R2) enligt årsredovisningen. Denna funktion har nu förbättrats så eventuell öresavrundning som har gjorts i årsredovisningen följer med till räkenskapsschemat. Vi har även infört en funktion så du kan föra över de skattemässiga justeringar av resultatet som har gjorts i bilaga 2512 Inkomstskatt till INK2 S för aktiebolag och ekonomiska föreningar som upprättar årsredovisning enligt K2.

Vid exporten till BL Skatt så börjar du med att välja om du vill skapa en helt ny deklaration eller om du vill öppna en befintlig deklaration.

Gjorde du deklarationen i BL Skatt föregående år så väljer du att du vill Starta en befintlig deklaration.

Du får då också kryssa i om deklarationen ska öppnas från föregående års BL Skatt.

Är deklarationen lagrad i molnet så ska krysset för Använd molnet var ibockad.

När du klickar på Befintlig deklaration så kommer du att få upp en extra dialogruta i nästa steg där du får välja Vilken deklaration som ska öppnas. Markera den och klicka på Öppna.

 

 

 

För att överföringen av bilaga 2512 ska fungera måste du ha installerat version 2019.3.102 av BL Bokslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en kommande version kommer vi även att införa en möjlighet att föra över de skattemässiga justeringar som har gjorts på bilaga 2512 Inkomstskatt även för företag som upprättar årsredovisning enligt K3.

Vi har även förbättrat överföringen av Basuppgifter mellan BL Bokslut och BL Skatt. Så nu kan du välja på att Hämta, komplettera eller att inte hämta basuppgifter från BL Bokslut. Så har du exempelvis Byråstödsnyckeln inlagd i BL Bokslut, men inte i BL Skatt så kan du välja att komplettera basuppgifter. Då fylls de basuppgifter i som inte finns sedan tidigare i BL Skatt. Men övriga lämnas orörda.

Väljer du att Hämta basuppgifter från BL Bokslut så hämtas basuppgifterna från BL Bokslut och skriver över de som fanns sedan tidigare i BL Skatt.

 

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2019.4.101 (2019-12-17)

Skatteberäkningen för inkomstår 2020

Vi har lagt in en del av de beslutade ändringarna som rör skatteberäkningen för nästa år, det vill säga de förändringar som gäller från och med 1 januari 2020. Vi har även uppdaterat andra fastställda belopp och procentsatser.

– Brytpunkterna för dem som är yngre än 65 år är 523 200 kr för inkomstår 2020.
– De nya kommunalskattesatserna är fastställda för inkomstår 2020. Den genomsnittliga kommunalskatten ligger kvar på 32,28 kr.
– Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kr.

Några andra saker som är inlagda i BL Skatt och gäller inkomståret 2020 är:
– Extra förhöjt grundavdrag för personer som räknas som pensionärer (de har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång).
– Värnskatten försvinner. Det är alltså den statliga skatten på inkomster över den övre skiktgränsen som utgått med 5 % som försvinner från inkomstår 2020.

Statslåneräntan per 30 november
Nu är statslåneräntan per 2019-11-30 fastställd. Den är -0,09 %.

Beräkna lönekravet i ditt fåmansbolag före nyår
Om du vill beräkna ditt exakta lönekrav och även utdelningsutrymmet för inkomstår 2020 kan du nu göra det eftersom statslåneräntan är fastställd till -0,09 % per 30 november 2019. Eftersom den var negativ kommer det att innebära att golvräntan slår in. För utdelningsutrymmet beräknas det med 0 i stället för -0,09. Alltså är det med 0+3= 3 % som tidigare års utdelningsutrymme ska räknas upp. Det innebär att omkostnadsbeloppet multipliceras med 0+9= 9 % om huvudregeln används.

Du hittar den enkla simuleringen för utdelningsutrymmet (och lönekravet) under menyn Fåab och Enkel simulering. Lönekravet finns på sidan 2.

Möjlighet att skapa SRU-fil även för P4
Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för inlämningsperiod 4. Det gäller alla räkenskapsår som avslutas under september-december 2019. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 8 januari 2020.

Observera att möjligheten att ta emot en filöverförd Inkomstdeklaration 1 öppnar först 13 mars hos Skatteverket.

Allmänna villkor
Från och med årsskiftet uppdaterar vi villkoren för våra program och tilläggstjänster. Uppdateringen görs för att förtydliga avtalet för dig som kund, bland annat när det gäller frågor som hur vi inte använder våra kunders data. Ett annat syfte är att harmonisera villkoren för alla program och tilläggstjänster. Här kan du läsa våra allmänna villkor >>

Funktionen för Status är utbyggd
Under menyn Basuppgifter och Status hittar du en lista med alla dina deklarationer. Hit kan du nu också importera klienter för att planera ditt arbete under våren. De klienter som du importerar på detta sätt blir inga deklarationer utan bara en rad i listan. Det som är nytt i denna lista från denna version är att du nu också kan se om deklarationen är SRU-exporterad samt när byråanstånd är sökt.

Konvertera alla deklarationer från föregående år
I denna version har vi aktiverat konverteringen av alla deklarationer från föregående år för dig som vill arbeta på det sättet. Filnamnet i år blir som du ställt in under filnamnsinställningarna. Finns det redan en fil med det namnet konverteras den inte så det är ingen risk att någon redan påbörjad deklaration för 2019 skrivs över.

Så här gör du om dina deklarationer från föregående år är lagrade i molnet:

När du är inloggad i molnet går du till Öppna från föregående år (finns till vänster på snabbstarten eller under röda runda knappen för Arkiv).

Välj att du vill hämta filer från Molnet.

Klicka här på knappen Konvertera alla.

Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.

Så här gör du om dina deklarationer från föregående år är lagrade lokalt (ej i molnet):

Gå till Arkiv-menyn (den runda röda knappen uppe till vänster).

Där väljer du Öppna avancerad och sedan fliken Föregående år.

Då visas listan med dina deklarationer från föregående år.

Klicka sedan på knappen Konvertera alla.

Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.

Skattenyheter
Nu är boken Skattenyheter 2020 inlagd och nås både från menyn Hjälp och under Snabbstarten. Den här boken handlar bland annat om de nya skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet 2019/2020. Boken tar även upp de regler som ska användas första gången vid 2020 års deklaration. Vi tar dessutom upp en del andra nyheter som kan vara av intresse.

Övrigt
Om du öppnade en juridisk person med brutet räkenskapsår som avslutades i september-november och som började under 2018 kunde du få fel schablonränta. Det är nu åtgärdat för de filer som öppnas från denna version.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2019.3.101 (2019-11-07)

Nu är alla blanketter som avser inlämningsperiod 4 fastställda. Det gäller alltså juridiska personer med räkenskapsår som avslutas under september-december 2019. Även de blanketter som tillhör Inkomstdeklaration 1 är uppdaterade. Nedan kan du läsa om de blankettändringar som är värda att nämna.

N9 Begränsning av ränteavdrag
Detta är en helt ny blankett som ska hjälpa företag med beräkning av begränsningen av ränteavdrag som gäller för juridiska personer vars räkenskapsår påbörjas från 1 januari 2019. Företag som har ett negativt räntenetto före avdragsbegränsning för negativa räntenetton som överstiger 5 miljoner kronor ska bifoga bilagan till sin inkomstdeklaration. Vi har ingen automatisk överföring till huvudblankett INK2, INK3 eller INK4 utan här får du addera det belopp du kommer fram till med t.ex. andra kostnader som inte får dras av.

INK1 Skattereduktion för Gåva
Nu har skattereduktionen för gåvor återinförts på INK1. Det gäller gåvor som lämnas från 1 juli 2019. Gåvogivaren lämnar in kontrolluppgift på gåvobeloppet och det blir ett förtryckt underlag vid nya punkten 4.4, Underlag för skattereduktion för gåva.Skattereduktionen beräknas som 25 % på underlaget. Den skattskyldige kan få maximalt 1 500 kr i reduktion för gåva.

3SU Särskilda uppgifter INK3
På första sidan har avsnittet för Fastighet ändrats. Numera ska du tala om hur stor del av fastigheten som hyrs ut i procent samt kvadratmeter. Tidigare skulle man ange hur stor del som användes för egen verksamhet om man också hyrde ut en del. Så har du fyllt i detta i tidigare version på blankett 3SU för deklarationsperiod 4 (då blanketten bara var ett utkast) så behöver du fylla i de nya korrekta värdena på blanketten.

Uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond
Till version 2019.1.101 av BL Skatt tog vi redan på blankettutkastet av INK2S höjd för att det behövs en skattemässig justering vid återföring av periodiseringsfond som sker i dessa bolag. De ska i år återlägga ett uppräknat belopp på det som återförs. Beloppet i år är alltid 3 %. Det gäller alltså de juridiska personer som har ett räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2019. På blankett 2S finns detta fält vid 4.6 d. Vi har nu även samma fält på blankett INK3S och det är vid punkt 7.5 c. Båda dessa fält hade tidigare innebörden av att vara den intäkt för negativ justerad anskaffningsutgift som företaget har en 10 års-period på sig att återföra. Detta gäller för negativ JAU på andelar i HB som bolaget hade per 1 januari 2010. Behöver du återföra sådan intäkt kan du lämpligen använda fält 4.6 e respektive 7.5 d.

Övrigt
BL Skatt är nu förberett så att det kommer att kunna startas utan BL Agenten när detta byggs in i BL Byråstöd.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2019.2.101 (2019-09-12)

I denna version har vi lagt in en funktion för dig som lagrar dina deklarationer i molnet. Du kan från och med nu infoga dokument direkt i deklarationen. Det kan vara exempelvis PDF filer såsom inskannade avräkningsnotor eller kanske Inkomstdeklarationen som fåtts via digital brevlåda. Du kan infoga även andra filer såsom excel, word eller sie-filer. Alla filer lagras då i molnet i din deklarationsfil.

Vi har även i den här versionen ändrat så att vi föreslår 0,36 i schablonränta för att beräkna den fiktiva intäkten på ingående periodiseringsfonder. Har du redan påbörjat eller lämnat in en deklaration i version 2019.1.101 ändrar vi inte räntan utan då måste du själv ändra från 0,37 till 0,36 om du önskar det.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2019.1.101 (2019-06-11)

Deklarationsklar version för deklarationsperiod P1, P2 och P3
Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2019. Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:

INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.

För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet som utkast, men de är uppdaterade med alla beslutade regeländringar till och med 20 maj 2019.

Öppna föregående år
Du som använde BL Skatt föregående år kan på panelen för Snabbstart välja Öppna föregående år. Om du kör BL Skatt i molnet får du en fråga om deklarationen du vill hämta finns i molnet eller ligger lokalt. I nästa steg ser du alla dina deklarationer från föregående år. Markera den deklaration du vill hämta uppgifter ifrån. Då får du över blanketter och användbara uppgifter till innevarande år. Du kan också gå på Arkiv och Öppna föregående år.

Konvertera alla från föregående år
I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den funktionen så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar
När du installerar BL Skatt Besk 2019 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt. Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.

Brytpunkter och gränsen för deklarationsplikt
Gränsen för deklarationsplikt 2019 går vid 19 670 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte debiteras pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkt 1 är 504 400 kr och brytpunkt 2 är 703 000 kr (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkterna 547 500 kr resp. 733 300 kr). Den nedre skiktgränsen för 2019 är 490 700 kr och den övre 689 300 kr. Den genomsnittliga kommunalskatten för 2019 är 32,19 %. Grundavdraget för 2019 vid låga inkomster är 19 600 kr och högsta är 35 900 kr. Lägsta grundavdraget är 13 700 kr vid högre löner. För dem som är över 65 år är motsvarande belopp 51 600 kr vid låga inkomster och 23 700 kr vid höga inkomster. Som högst är grundavdraget 86 500 kr vid en inkomst på 207 000 kr.

Procentsatsen för schablonränta på periodiseringsfond
Procentsatsen för schablonränta på periodiseringsfond ska från och med räkenskapsår som startar 2019-01-01 eller senare vara 100 % av statslåneräntan per sista november årets före beskattningsåret. Det innebär att schablonräntan blir 0,51 %. Om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader ska räntan proportioneras vilket programmet gör automatiskt. Räkenskapsår som påbörjas före 2019 har 72 % av statslåneräntan och det blir då 0,37 0,36 %.

BLS Beräkningsbilaga Löne- och avkastningsskatt
Då Skatteverket under förra året införde olika fält för underlag för avkastningsskatt beroende på om underlaget härrörde från svensk eller utländsk placering har vi också anpassat bilaga BLS för detta så att underlagen kan föras direkt till det korrekta fältet på huvudblanketten.

Skatteberäkningsändringar
Bolagsskatten sänks från och med räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019. På utkastet för deklarationsperiod 4 har vi även tagit höjd för återföringar av periodiseringsfonder som sker i dessa bolag. De ska i år återlägga ett uppräknat belopp som en skattemässig justering. Detta belopp är i år alltid 3 %.

Vattenkraftverk debiteras med 1,0 % i fastighetsavgift för 2019 och för 2020 gäller 0,5 %.

Avgift för public service från 2019
Från 1 januari 2019 ersätts radio- och tv-avgiften av en public service-avgift. Alla som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala denna avgift.  Avgiften är 1 % av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Som mest kommer avgiften att uppgå till 1 347 kr (2,092 * Inkomstbasbeloppet) för 2019. Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr.
Hur mycket var och en har betalat i public service-avgift varje år kommer att synas på slutskattebeskedet.

Värdepapper
Funktionen Hämta kurser är i och med denna programversion inaktiverad. Funktionen kommer att finnas kvar i BL Skatt 2018 t.o.m. 20190630, därefter inaktiveras den även där. Anledningen till detta är att alldeles för få använder den och att det därmed ej finns någon större efterfrågan på just den funktionen.
Det går fortfarande att ange marknadsvärde manuellt genom att använda funktionsknappen Ange marknadsv. och på det sättet illustrera anskaffningspriset i förhållande till marknadsvärdet. Marknadsvärdet måste då först införskaffas från exempelvis någon av de nätbaserade källor som finns.

Nyheter till Versionsnytt 2018.4.101 (2019-03-07)

Avdragsboken 2019
Den nya utgåvan av Avdragsboken finns nu i programmet. Du når den från Snabbstart till vänster eller under menyn Hjälp och eBöcker. Boken är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationsarbetet. Här hittar du alla upptänkliga skatteavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Totalt innehåller boken fler än 750 sökord!

Skattenyheter ersätter Deklarationsteknik
Vi har lagt in boken Skattenyheter i BL Skatt så att du enkelt kan läsa om de nyheter som gäller för 2018 och 2019. Tyvärr har boken Deklarationsteknik utgått ur vårt sortiment. Den är borttagen från programmet eftersom den inte innehåller årsaktuella blanketter.

Förbättrad statusfunktion
Vi har byggt ut Status-funktionen. Du hittar den under menyn Basuppgifter och Status. Här kan du enkelt se om din klients deklaration saknar Byråstödsnyckel. (Denna nyckel möjliggör att statusändringar som görs i deklarationsfilen automatiskt uppdaterar klientens tjänst Upprätta inkomstdeklaration i ditt BL Byråstöd.) Observera att statusändringar som görs i BL Byråstöd (som är helt webbaserat) inte kan ändra statusen i din deklarationsfil.

Du kan även öppna en deklaration från Statuslistan för att snabbt ändra något. (Dock måste du efter att ha öppnat deklarationen stänga Statusrutan för att kunna jobba i deklarationen).
Har du lagt upp tjänsten Upprätta inkomstdeklaration på din klient i BL Byråstöd och du har Byråstödnyckeln inlagd så uppdateras statusen även där när du ändrar i deklarationsfilen.

Ändringar som berör skatteberäkningen för inkomstår 2019
BL Skatt beräknar grundavdraget för pensionärer enligt den lagändring som skedde i mitten av december. Även jobbskatteavdrag är uppdaterat. Tierp har ändrat sin kommunalskatt sedan kommunalskattelistan släpptes och den är nu inlagd i BL Skatt. Även inbördes egenavgifter och sjukförsäkringsavgifterna vid olika karensdagar för 2019 är uppdaterade.

Export av basuppgifter till BL Byråstöd
Nu kan du exportera alla dina basuppgifter från BL Skatt Besk 2018 till vårt BL Byråstöd för att snabbt komma igång eller få in nya klienter. Du styr vid importen till BL Byråstöd om du önskar skriva över befintliga klienter, annars är det bara nya klienter som importeras. De läggs in utan någon upplagd tjänst om du inte har markerat att du vill importera någon specifik tjänst i samband med importen till BL Byråstöd. (Läs mer om detta i manualen till BL Byråstöd.)

Aktielistan med kurser 2018-12-31
Aktielistan är inlagd med deklarationsvärdena per 2018-12-31 samt utdelningar under 2018. Den har du nytta av på FR-bilagan för att lista upp dina värdepapper med erhållna utdelningar under 2108. Den finns även i Värdepappersdelen.

Huvudblankett 4 behöver inte lämnas om skatteunderlag saknas
Nytt från i år är att lagändringen som kom med skatteförfarandelagen äntligen har fått genomslag på Inkomstdeklaration 4. Det innebär att om inget skatteunderlag finns på första sidan på huvudblankett 4 så behöver du inte lämna in den om du på blankett 4S kryssar i att det saknas skatteunderlag för handelsbolaget. Det är delägarna som då kommer att beskattas för sina egna överskott och eventuell löneskatt på pensionsförsäkringspremier som är deras. Vi har också lagt in en deklarationskontroll om underlag saknas på blankett 4 men inget kryss finns under Upplysningar på blankett INK4S.

Övrigt
Bilagan för lager i jordbruk (BJB) har uppdaterats med aktuella värden. Adresslistan för byråanstånd är uppdaterad. (Har du redan ansökt om byråanstånd behöver du inte göra något.) Koderna för varje kontor är oförändrade och det är bara dessa som skickas med i filen till Skatteverket. Skatteberäkningen för 2018 är justerad för dem som betalar egenavgifter på inkomster över 7,5 prisbasbelopp. Sjukförsäkringsavgiften blir reducerad vid fler än 7 karensdagar och om inkomsten är max 8 prisbasbelopp (364 000 kr). Detta gäller hela 2018 (regeln infördes 1 juli 2018).


Nyheter till Versionsnytt 2018.3.101 (2018-12-18)

Skatteberäkningen för inkomstår 2019
Vi har lagt in en del av de beslutade ändringarna som rör skatteberäkningen för nästa år, det vill säga de förändringar som gäller från och med 1 januari 2019. Vi har även uppdaterat andra fastställda belopp och procentsatser.

 • Brytpunkterna för dem som är yngre än 65 år är 504 400 kr samt 703 000 kr.
 • De nya kommunalskattesatserna är fastställda för inkomstår 2019. Den genomsnittliga kommunalskatten ligger kvar på 32,19 kr.
 • Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr.

Det som kvarstår i Skatteberäkningen för inkomstår 2019 är det förhöjda grundavdraget för pensionärer eller höjningen av jobbskatteavdraget som det togs beslut om så sent som för mindre än en vecka sedan. Dessa ändringar kommer till nästa version av BL Skatt.

Ny avgift för public service från 2019
Från 1 januari 2019 ersätts radio- och tv-avgiften av en public service-avgift. Alla som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala denna avgift.  Avgiften är 1 % av den beskattningsbara inkomsten upp till ett tak. Som mest kommer avgiften att uppgå till 1 347 kr (2,092 * Inkomstbasbeloppet) för 2019. Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr.

Hur mycket var och en har betalat i public service-avgift varje år kommer att synas på slutskattebeskedet.

Statslåneräntan per 30 november
Om du vill beräkna ditt exakta utdelningsutrymme för inkomstår 2019 kan du nu göra det eftersom statslåneräntan är fastställd till 0,51 % per 30 november 2018. Vi har även uppdaterat Fåab-beräkningen för inkomstår 2019 med detta.

Möjlighet att skapa SRU-fil även för P4
Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för inlämningsperiod 4. Det gäller alla räkenskapsår som avslutas under september-december 2018. Även bilagorna till Inkomstdeklaration 1 går nu att exportera. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 8 januari 2019.

Observera att möjligheten att ta emot en filöverförd Inkomstdeklaration 1 öppnar 15 mars hos Skatteverket.

I år kommer vår ursprungsinställning vid exporten vara att Inkomstdeklaration 1 INTE exporteras. Du måste alltså kryssmarkera för att den ska tas med.

Övrigt
Om du använt dig av lönekravsberäkningen i Fåab-delen så beräknades spärrlönen för lågt. Den ska ju vid höga löner vara 9,6 inkomstbasbelopp, alltså 600 000 kr.

Den enkla simuleringen i Fåab-menyn räknade helt korrekt på 600 000 kr som spärrlön.

Byråanstånd
Vi har redan nu aktiverat funktionen för att söka anstånd enligt tidsplan på blankett 2604 (Byråanstånd). Du som har Proffsversionen av BL Skatt eller BL Skatt Företag 20 når den under menyn Basuppgifter.

Du kan få byråanstånd som längst till och med 15 maj om du har för avsikt att lämna in deklarationen och bilagor på papper. Om en byrå lämnar huvudblankett 1 på papper men alla bilagor (närings-, kapital- och tjänsteblanketter) på fil får byrån anstånd med dem till och med 17 juni.

Byråanståndet görs lämpligen utan att du öppnat någon specifik deklaration. Klientlistan för byråanstånd sparas i en fil som läggs bland dina deklarationer, antingen i molnet eller i den mapp som du har lokalt eller på din server.

Om din byrå ansökte om byråanstånd i föregående års BL Skatt kan du importera din anståndslista från föregående år. Den frågan dyker upp första gången du går in på funktionen för Anstånd.

När du är inne på funktionen Klientlista anstånd kan du bland annat importera klienter från tidigare års och årets deklarationer. Du kan även lägga upp nya klienter här. Möjlighet finns även att importera klienter som du har upplagda i BL Byråstöd.

Se till att du har fyllt i Byråuppgifter, valt vilket skattekontor som ska ta emot din byråanståndsansökan samt fyllt i Medieleverantör (likadant som när deklarationer skickas på fil).

Endast en handläggare åt gången kan vara inne och redigera i anståndslistan.

När du har markerat alla som du vill söka anstånd för gör du din ansökan. Utifrån blankett 2604 kan du sedan skapa din exportfil till Skatteverket.

Klicka på knappen för att kopiera sökväg då exportfilen skapats. När du sedan loggat in på Skatteverkets sida för att exportera dina SRU-filer kan du klistra in sökvägen till din anståndsansökan och då slipper du bläddra dig fram till den.

När du har skickat din ansökan till Skatteverket ska du registrera datum att ansökan är gjord. Denna funktion kan ta lite tid. Detta bör göras utifall att du i ett senare skede upptäcker att du missat några deklaranter och behöver göra en tilläggsansökan. Då ska inte de personer som du redan sökt anstånd för vara med. Dessutom behövs datumet så att du enkelt kan ta fram en lista på vilka deklarationer som ännu inte är påbörjade av dem som du sökt anstånd för. Du hittar denna lista under menyn Basuppgifter och knappen Status.

Om du klickar på knappen Anstånd sökt men deklaration saknas får du en lista med de deklarationer som du förväntas göra utifrån de klienter du sökt anstånd för, men som ännu saknas i din deklarationsmapp eller i molnet. (Detta förutsätter att du klickat på Registrera datum när du sökte ditt Byråanstånd.)

Det individuella anståndet (blankett 2600) söker du i respektive persons deklaration.


Versionsnytt för BL Skatt Besk 2018.2.101 (2018-11-07)

Blanketter inlämningsperiod P4 och INK1P4
Nu är alla blanketter som avser inlämningsperiod 4 fastställda. Det gäller alltså juridiska personer med räkenskapsår som avslutas under september-december 2018. Även de blanketter som tillhör Inkomstdeklaration 1 är uppdaterade. Nedan kan du läsa om de blankettändringar som är värda att nämna.

K5 och K6 har fått ny kryssruta för betydande samhällsförflyttning
På K5 och K6 har det tillkommit en kryssruta som avser preliminärt uppskov på grund av betydande samhällsförflyttning (exempelvis Kiruna) vilket innebär att du får ha det preliminära uppskovet under längre tid.

K12 – Delarna som rör oäkta bostadsrätt bryts ut till blankett K9
På blankett K12 sidan 1 finns numera plats för upp till tre försäljningar av onoterade aktier eller andelar. Blanketten är nu uppdelad i två avsnitt (en för onoterade aktier och en för andelar i ekonomisk förening) för att klara av att göra korrekta kvoteringar. Eftersom det tidigare inte fanns den uppdelningen bör du som redan börjat använda dig av blanketten kontrollera dina värden i denna version så att de hamnat på rätt ställe.

Försäljning samt redovisning av bostadsförmån av oäkta bostadsrätt bryts ut från K12 och redovisas på en helt ny blankett, K9. Har du lagt upp en K12 i tidigare version skapas den nya blanketten K9 och eventuella värden från sidan 2 på K12 förs då till K9. Den nya blanketten K9 läggs som fristående och har den värden ifyllda behöver den normalt kopplas ihop med INK1, vilket kan göras i Deklarationsöversikten.

INK2S vid reducering av underskott
Har du påbörjat din P4-deklaration i tidigare version bör du kontrollera värdet vid avsnitt 4.14 om du reducerat underskottet där. Tidigare innehöll fält 4.14 b Reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändringar eller ackord. Nu har detta delats upp i två olika avsnitt:

 1. Reduktion av outnyttjat underskott med hänsyn till beloppsspärr, ackord eller konkurs
 2. Reduktion av outnyttjat underskott med hänsyn till koncernbidragsspärr, fusionsspärr m.m (beloppet ska också tas upp vid p 1.2 på sid. 1)

Vi för över tidigare ifyllt belopp i b till nya avsnitt b så skulle beloppet avse reducering av underskott p.g.a. koncernbidragsspärr eller fusionsspärr m.m. måste du manuellt flytta det till avsnitt c. Det har även tillkommit en punkt 4.22 under Övriga uppgifter för dessa fall.

Handelsbolag utan eget beskattningsunderlag behöver inte lämna huvudblanketten
Ett handelsbolag som ska betala statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader är skyldigt att lämna inkomstdeklaration, det vill säga huvudblankett INK4 undertecknad och den måste då lämnas på papper.
Även om ett handelsbolag inte är skyldigt att lämna inkomstdeklaration är det dock skyldigt att lämna särskilda uppgifter till ledning för delägarnas beskattning på bilagorna INK4R, INK4S och INK4DU. Dessa bilagor kan lämnas elektroniskt via tjänsten Filöverföring.

Två nya kryssrutor har tillkommit på blankett 4S. Den som gäller att övriga upplysningar har lämnats har nu flyttats från huvudblanketten och hit. Nytt kryssfält finns om inget underlag ska fastställas för de skatter som framgår av huvudblanketten.

4804 Anmälan e-tjänster – Avregistrering/återkallelse av behörigheter
Denna blankett har ritats om så att den numera innehåller fler e-tjänster. Det fick till följd att nu får bara en person plats vid varje e-tjänst. Har du använt blanketten i tidigare version så faller person nr två bort.

Sänkt bolagsskatt från 1 januari 2019
Aktiebolag som påbörjar sitt räkenskapsår 1/1 2019 eller senare får sänkt bolagsskatt. Den sänks från 22 till 21,4 procent. Vi har tagit hänsyn till detta i skatteberäkningen för nästa år.

Konvertera alla deklarationer från föregående år
I denna version har vi aktiverat konverteringen av alla deklarationer från föregående år för dig som vill arbeta på det sättet. Filnamnet i år blir som du ställt in under filnamnsinställningarna. Finns det redan en fil med det namnet konverteras den inte så det är ingen risk att någon redan påbörjad deklaration för 2018 skrivs över.

 • Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade i molnet:
  När du är inloggad i molnet går du till Öppna från föregående år (finns till vänster på snabbstarten eller under röda runda knappen för Arkiv).
  Välj att du vill hämta filer från Molnet
  Klicka här på knappen för Konvertera alla
  Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.
 • Så här gör du om dina deklarationer föregående år är lagrade lokalt (ej i molnet):
  Gå till Arkiv-menyn (den runda röda knappen uppe till vänster).
  Där väljer du Öppna avancerad och sedan fliken Föregående år.
  Då visas listan med dina deklarationer från föregående år.
  Klicka sedan på knappen Konvertera alla.
  Dina deklarationer från föregående år konverteras då till innevarande år.

Värdepapper
I transaktionsdialogen finns det nu en ny knapp som heter Föreg. transdatum. Om du klickar på den och förutsatt att du inte har stängt dialogrutan anges det transaktionsdatum som du senast använde.

Datumfältet har gjorts mer användarvänligt. Du kan nu ange ett datum genom att skriva siffrorna i följd i själva datumfältet (kalendern är därför borttagen) eller skriva D för dagens datum.

Ett bra arbetssätt är att ha transaktionsdialogen öppen samtidigt som du ser portföljvyn. Använd Verkställ-knappen i dialogrutan. Då ser du effekten direkt av det du registrerade på själva portföljvyn samtidigt som du har dialogrutan öppen. Därefter kan du exempelvis registrera nästa transaktion. Klickar du på OK så stängs dialogrutan.

Versionsnytt för BL Skatt Besk 2018.1.101 (2018-06-04)

Deklarationsklar version för P1, P2 och P3
Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2018. Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:
INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.
För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet, men de är uppdaterade med alla kända regeländringar.

Öppna föregående år
Du som använde BL Skatt föregående år kan på panelen för Snabbstart välja Öppna föregående år. Om du kör BL Skatt i molnet får du en fråga om deklarationen du vill hämta finns i molnet eller ligger lokalt. I nästa steg ser du alla dina deklarationer från föregående år. Markera den deklaration du vill hämta uppgifter ifrån. Då får du över blanketter och användbara uppgifter till innevarande år. Du kan också gå på Arkiv och Öppna föregående år.

Konvertera alla från föregående år
I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den funktionen så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar
När du installerar BL Skatt Besk 2018 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt. Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.  

Brytpunkter och gränsen för deklarationsplikt
Gränsen för deklarationsplikt 2018 går vid 19 246 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte debiteras pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkt 1 är 468 700 kr och brytpunkt 2 är 675 700 kr (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkterna 494 300 kr resp. 694 900 kr). Den nedre skiktgränsen för 2018 är 455 300 kr och den övre 662 300 kr. Den genomsnittliga kommunalskatten för 2018 är 32,12 %. Grundavdraget för 2018 vid låga inkomster är 19 300 kr och högsta är 35 100 kr. Lägsta grundavdraget är 13 400 kr vid högre löner.

Skattereduktion Fackföreningsavgift
Vi har lagt in en knapp på blankett INK1 där du kan ange om det finns fackföreningsavgift som ger underlag till skattereduktion. Det kommer att framgå på specifikationen till Inkomstdeklaration 1.

Skattereduktion Sjuk-/aktivitetsersättning
Från inkomstår 2018 ges även skattereduktion för inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning. För att programmet ska räkna med det anger du det under knappen för Kod 120 som finns på Inkomstdeklaration 1. Den knappen har funnits där i många år för att du ska ha kunnat räkna ut korrekt pensionsavgift för dessa. Men nu får den dubbel betydelse.

ISK Investeringssparkonto
Från och med inkomstår 2018 ska schablonintäkten beräknas på kapitalunderlaget multiplicerat med SLR plus 1 %. Tidigare beräknades den på SLR plus 0,75 %.

Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond
Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond ska vara 72 % av statslåneräntan per sista november året före beskattningsåret. Observera att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 finns det en golvränta. Om SLR är mindre än 0,5 % ska schablonräntan beräknas på 0,5 % i stället. Det innebär att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 kommer schablonräntan att bli 0,36 %. Om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader ska räntan proportioneras vilket programmet gör automatiskt.

Bilförmånsberäkning
Nu finns en bilaga som hjälper dig att räkna ut bilförmånsvärde även för bilar som är registrerade tidigast 1/7 2018 av 2018 års modell eller senare. Bilagan heter BBF2.

För bilar registrerade tidigare använder du beräkningsbilaga BBF. Här har vi även lagt in ett fält så du kan fylla i eventuellt belopp för vägtullar och infrastrukturavgifter som arbetsgivaren betalt för privat körning. Dessa ska från 1 januari 2018 beskattas som förmån.

BLS Beräkningsbilaga Löne- och avkastningsskatt
Då Skatteverket under förra året införde olika fält för underlag avkastningsskatt beroende på om underlaget härrörde från svensk eller utländsk placering har vi också anpassat bilaga BLS för detta så att underlagen kan föras direkt till det korrekta fältet på huvudblanketten.

Taket för SGI ändras 1 juli till 8 prisbasbelopp
Detta påverkar sjukförsäkringsavgiften vid inkomster över gränsen för de skattskyldiga som har andra karensdagar än 7. Detta är ännu inte inlagt i skatteberäkningen i BL Skatt. Det kommer till en senare version.

Kvalitetsstöd
Den meny som tidigare hette Reko heter numera Kvalitetsstöd. De två stora branschorganisationerna Srf och FAR har olika regelverk till hjälp för att stödja sina medlemmar att hålla hög kvalitet på sitt arbete (Rex och Reko). Vi har från i år valt att döpa om vår meny till Kvalitetsstöd eftersom den även riktar sig till dem som inte är medlemmar i Srf eller FAR.

Övrigt
Vi har disponerat om beräkningsbilaga BN6 lite så att den bättre överensstämmer med kontoplanen.

Vattenkraftverk debiteras med 1,6 % i fastighetsavgift för 2018 och för 2019 gäller 1,0 %.

Från inkomstår 2017 skrivs inte längre församlingskoden ut på specifikationen till Inkomstdeklaration 1. För att du lättare ska hitta rätt församling har vi utökat kommunalskattelistan med en kolumn som visar kommunalskatten exklusive kyrkoavgift och begravningsavgift. Då slipper du räkna baklänges för att hitta en församling som passar din skattesats.

Har du frågor kring programmet är du välkommen att höra av dig till vår support!

Telefon: 0650-54 14 04

Fax Näsviken: 0650-54 14 01

Fax Ljusdal: 0651-76 78 88

E-post: support@blskatt.se

 

 

BL Skatt Besk 2017.7.102 (2018-04-10)


Utskrift på förtryckt Inkomstdeklaration 1
Nu har vi korrigerat felet vid utskrift direkt på förtryckt Inkomstdeklaration 1. Det gällde valet Huvudblankett (som är förtryckt). Nu skrivs endast ej förtryckta värden ut.

INK1 sidan 2
Egengjorda radbryt på Inkomstdeklaration 1 sidan 2 vid fältet för Övrigt kunde ge felmeddelande vid export av SRU-uppgifter till Skatteverket. Detta är nu åtgärdat.

Bilaga BLS
Beräkningsfel på bilaga BLS för Löne- och avkastningsskatt. Vid beräkning av underlaget för löneskatt ska ett värde räknas ut för Avgår ingående skuld på konto ”Avsatt till pensioner”. Vid beräkningen använde vi felaktigt 0,5 % som golvränta. Det ska vara 0 %, så i årets beräkning ska den genomsnittliga statslåneräntan vara 0,34 %.

Bilaga BJB
Bilaga BJB för lager i jordbruk avser nu produktionsutgift i stället för nettoförsäljningsvärde.

Skatteanalysen
I Skatteanalysen har vi korrigerat uträkningen av pensionsgrundande inkomst i de fall där överskottet i den aktiva näringsverksamheten översteg högsta pensionsgrundande inkomst (496 305 kr) och olika skattemässiga justeringar gjordes. Beräkningen utgick då felaktigt från taket på 496 305 kr i stället från den faktiska aktiva näringsinkomsten.

4314
I denna version har vi låst upp fältet vid punkt 8.2 som handlar om Inkomst från utländsk arbetsgivare.

Export av personuppgifter
Som ett led i att våra program ska uppfylla den dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla 25 maj 2018 har vi byggt in en funktion för export av personuppgifter. Vi har ju redan sedan tidigare möjlighet att radera hela deklarationer. Varför har vi infört detta? Enligt GDPR har den registrerade rätt att få tillgång till de personuppgifter som företaget har registrerat om denne. Dessutom kan den registrerade begära att företaget ska rätta eller radera data som finns. Den som har lämnat sina personuppgifter har även i vissa fall rätt att få ut uppgifterna i flyttbar form och använda uppgifterna på annat håll (dataportabilitet). Det är för att uppfylla detta som vi i dialogen för Basuppgifter och Deklarant lagt in en knapp för denna export.

BL Skatt Besk 2017.7.101 (2018-03-13)

FRI Fritextbrev (Övriga upplysningar)
Nu finns möjligheten att skicka in en blankett för Övriga upplysningar till Skatteverket. Denna blankett hittar du under menyn Blanketter och Huvudblanketter eller genom att klicka på länken Övriga upplysningar direkt på någon av huvudblanketterna 1, 2, 3 eller 4. Denna bilaga kan Skatteverket hantera från deklarationsperiod 4, dvs. från bokslutsmånad september 2017 och framåt. Du kan fylla i upp till 3 000 tecken. Egenskapade radbryt (de som du gör genom att klicka på Enter) skickas också med.

Export av Inkomstdeklaration 1 till Skatteverket för signering via Mina sidor
Från och med deklarationen 2018 kommer Inkomstdeklaration 1 att kunna lämnas elektroniskt. Skicka in deklarationen via e-tjänsten Filöverföring. Både huvudblankett 1 och Övriga upplysningar kan numera skickas in. En kvittens bekräftar vilka blanketter som är inskickade. Där framgår också om överföringen gått bra eller om något är fel.

Kontakta kunden och berätta att deklarationen nu är redo att skrivas under på Mina sidor på www.skatteverket.se (med BankID).

Mina sidorEfter att kunden (eller du som deklarationsombud) loggat in på Mina sidor framgår att Inkomstdeklaration 1 har skickats in och väntar på att signeras. När du går in här syns de uppgifter som skickats in så du kan kontrollera dessa. Här kommer ett exempel på hur det kan se ut (vi har erhållit exemplet från Skatteverket för cirka en månad sedan så det kan ha ändrat sig).

Mina sidor Inkomstdeklaration 1 att skriva underKunden kan inte ändra några uppgifter utan bara skriva under den inskickade deklarationen. Om något behöver ändras måste deklarationen skickas via tjänsten Filöverföring på nytt.

Filöverföringstjänsten klarar av att ta emot Inkomstdeklaration 1 samt Övriga upplysningar (FRI) från 20 mars.

Export av bilagor till INK1 (via e-tjänsten)
Denna export använder du för att importera bilagor direkt in till e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Du står då i den deklaration som du vill exportera bilagor för, gå till Arkiv och välj Import/Export sedan Export av bilagor till INK1 (e-tjänst). Kopiera då gärna sökvägen till denna export så du lätt hittar den. Gå vidare till Skatteverket. Du loggar där  in på e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 (öppnar 20 mars). Här kan du på de olika blanketterna NE, NEA, N8, K4, K5 och K6 välja att importera från fil. Klistra in den sparade sökvägen och gör importen. Då ska dina värden synas direkt här på Skatteverkets sida.

5319 Anmälan om ombud – e-tjänsten Återbetalning punktskatt
Vi har lagt in en blankett för dig som vill ansöka om att bli ombud i e-tjänsten Återbetalning punktskatt.

Deklarationsteknik
Deklarationsteknik2018litenNu finns nya utgåvan av boken Deklarationsteknik inlagd i programmet. Den ger dig god hjälp när du ska deklarera. Du når respektive blanketts kapitel via funktionsknappar på de olika skatteverksblanketterna. Står du exempelvis på blankett K10 och klickar på funktionsknappen för Deklarationsteknik kommer du direkt till K10-kapitlet i boken.
Vill du söka i hela boken når du den i snabbstarten längst ut till vänster eller under menyn Hjälp.

 

BL Skatt Besk 2017.6.101 (2018-02-13)

Anstånd
Nu har vi aktiverat funktionen för att söka byråanstånd. Vi byggde denna funktion redan förra året men har förbättrat och anpassat den till de förändringar som Skatteverket har gjort. Anstånd enligt tidsplan på blankett 2604 (Byråanstånd) når du som har Proffsversionen av BL Skatt eller BL Skatt Företag 20 under menyn Basuppgifter.

Nya regler gör att du kan få byråanstånd som längst till och med 15 maj om du har för avsikt att lämna in deklarationen och bilagor på papper. Om en byrå lämnar huvudblankett 1 på papper men alla bilagor (närings-, kapital- och tjänsteblanketter) på fil får byrån anstånd med dem till och med 15 juni.

Det individuella anståndet (blankett 2600) söker du i respektive persons deklaration. Byråanståndet görs lämpligen utan att du öppnat någon specifik deklaration. Klientlistan för byråanstånd sparas i en fil som läggs bland dina deklarationer, antingen i molnet eller i den mapp som du har lokalt eller på din server.

Om din byrå gjorde byråanståndet i föregående års BL Skatt kan du importera din anståndslista från
föregående år. Den frågan dyker upp första gången du går in på anståndsblanketten och klickar på knappen Klientlista anstånd. Den knappen hittar du i funktionspanelen.
När du är inne på funktionen Klientlista anstånd kan du bland annat importera klienter från tidigare års och årets deklarationer. Du kan även lägga upp nya klienter här. Möjlighet finns även att importera klienter som du har upplagda i BL Byråstöd.

Du kan göra urval i klientlistan för byråanstånd på
– Handläggare
– Status
– Anstånd (redan sökt, ej sökt)

Se till att du har fyllt i Byråuppgifter, valt vilket skattekontor som ska ta emot din byråanståndsansökan samt fyllt i Medieleverantör (samma som när deklarationer skickas på fil).
Endast en handläggare åt gången kan vara inne och redigera i anståndslistan.
När du har markerat alla som du vill söka anstånd för skapar du din ansökan. Ifrån blankett 2604 kan du sedan skapa din exportfil till Skatteverket.

Klicka på knappen för att kopiera sökväg då exportfilen skapats. När du sedan loggat in på Skatteverkets sida för att exportera dina SRU-filer kan du klistra in sökvägen till din anståndsansökan och då slipper du bläddra dig fram till den.

När du har skickat din ansökan till Skatteverket ska du registrera datum att ansökan är gjord. Denna funktion kan ta lite tid. Detta bör göras utifall att du i ett senare skede upptäcker att du missat några deklaranter och behöver göra en tilläggsansökan. Då ska inte de personer som du redan sökt anstånd för vara med. Dessutom behövs datumet så att du enkelt kan ta fram en lista på vilka deklarationer som ännu inte är påbörjade av dem som du sökt anstånd på. Du hittar denna under menyn Basuppgifter och knappen Status.anstånd sökt men deklaration saknas 2Du kan där klicka på knappen Anstånd sökt men deklaration saknas. Då får du en lista med de deklarationer som du förväntas göra utifrån de klienter du sökt anstånd för, men som ännu saknas i din deklarationsmapp eller i molnet. (Detta förutsätter att du klickat på Registrera datum när du sökte ditt Byråanstånd).

Nybilsprislistan 2018
Nu är nybilsprislistan uppdaterad med 2018 års modeller. Du når vår bilaga för bilförmånsberäkning enklast under menyn Beräkningar och Bil. Beräkningen för 2018 års bilförmånsvärde har också ändrats. Nya regler kommer att gälla för bilar tillverkade 2018 eller senare och som registrerats 1 juli 2018 eller senare. Fr.o.m. 1 januari 2018 blir trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån. De nya tilläggen för inkomstår 2018 har vi inte tagit hänsyn till på beräkningsbilagan som ligger i BL Skatt Besk 2017.

Avdragsboken 2018
Den nya utgåvan av Avdragsboken finns nu i programmet. Du når den från Snabbstart till vänster eller under menyn Hjälp och eBöcker. Boken är ett perfekt avdragslexikon inför deklarationsarbetet. Här hittar du alla upptänkliga skatteavdrag i bokstavsordning. Allt förklarat på ett begripligt sätt och med många praktiska exempel och tips. Totalt innehåller boken fler än 750 sökord!

SGI och skogskonto
Vi har justerat beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst samt föräldrapenninggrundande inkomst i skatteanalysen. Detta efter två domar som kommit fram till att insättningar och uttag till/från skogskonto inte ska påverka SGI samt FGI. Du kan läsa mer om domarna här: https://online.blinfo.se/ViewLimitedArticle.do?number=webb|online|1|17:290

Övrigt
Aktielistan är inlagd med deklarationsvärdena per 2017-12-31 samt utdelningar under 2017. Vi har även åtgärdat ett problem som kunde uppstå vid konvertering av alla deklarationer från föregående år när du var inloggad i molnet. Från denna version tar vi även med krysset på NE för att Beräkna Eget kapital automatiskt.

BL Skatt Besk 2017.5.101 (2017-12-19)

Skatteberäkningen för inkomstår 2018

Vi har lagt in de beslutade ändringar som rör skatteberäkningen för nästa år, det vill säga de förändringar som gäller från och med 1 januari 2018. Vi har även uppdaterat andra fastställda belopp och procentsatser.
–  Brytpunkterna för dem som är yngre än 65 år är 468 700 kr samt 675 700 kr.
–  Brytpunkterna för dem som fyllt 65 år är 498 300 kr samt 694 900 kr.
–  Grundavdragsberäkningen för pensionärer är förändrad. Den är nu inlagd i programmet.
–  De nya kommunalskattesatserna är fastställda för inkomstår 2018. Den genomsnittliga kommunalskatten ligger kvar på 32,12 kr.

Nya utgåvor under Preliminär ink.dekl.
Några av blanketterna under menyn Preliminär ink.dekl. har nya utgåvor med enbart textändringar.
4301 Jämkning för skolungdom och studerande (ändring av preliminär A-skatt)
4302 Jämkning (ändring av preliminär A-skatt)
4313 Preliminär inkomstdeklaration 2
4314 Preliminär inkomstdeklaration 1

Statslåneräntan per 30 november
Om du vill beräkna ditt exakta utdelningsutrymme för inkomstår 2018 kan du nu göra det eftersom statslåneräntan är fastställd till 0,49 % per 30 november 2017. Vi har även uppdaterat Fåab-beräkningen för inkomstår 2018 med detta.

Möjlighet att skapa SRU-fil även för P4
Nu kan du skapa SRU-filer för filöverföring till Skatteverkets hemsida även för inlämningsperiod 4. Det är bokslut som avslutas september-december 2017 samt för inkomstdeklaration INK1. Skatteverket öppnar tjänsten för mottagning 8 januari 2018.

Övrigt
I föregående version summerades inte de nya fälten korrekt på R2 vid punkt 3.14 för deklarationsperiod P4. Det gäller alltså Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Det är nu korrigerat.

BL Skatt Besk 2017.4.102 (2017-11-28)


Beräkningsbilaga BLS
Versionen åtgärdar en felaktighet i beräkningsbilaga BLS (Löne- och avkastningsskatt).
Om du hade ett brutet räkenskapsår och använde sidan 2 på bilagan så hämtades inte beloppet från sid. 2 per automatik till sidan 1
Därmed skedde heller ingen automatiskt hämtning till huvudblanketten .
Detta nu åtgärdat.

BL Skatt Besk 2017.4.101 (2017-11-20)


Blanketter inlämningsperiod P4 och INK1P4
Nu är alla blanketter som avser inlämningsperiod 4 fastställda. Det gäller alltså juridiska personer med räkenskapsår som avslutas under september-december 2017. Även de blanketter som tillhör Inkomstdeklaration 1 är uppdaterade.

INK2, INK3 och INK4 för period 4
Nya fält har lagts in för att skilja mellan utländsk avkastningsskatt och svensk. Det beror på att reglerna som styr från vilket datum Skatteverket börjar debitera ränta är olika. (Vi har dock inte tagit hänsyn till den lilla skillnaden i vår skatteberäkning.)

Blankett K2, K5 och K6
De blankettförändringar som hört till K2, K5 och K6 beror på den regeländring som kom förra året avseende uppskovsbelopp vid försäljningar från 2016-06-21. Dessa regler innebär att takbeloppet försvinner och dessutom beräknas slutligt uppskov efter en ny kvoteringsregel. Dessa nya regler gäller fullt ut nu på K5 och K6 eftersom de tar upp försäljningar som sker under 2017. På K2 finns både de nya och gamla reglerna upptagna så där är det viktigt att du längst ner på sidan 1 kryssar för om försäljning skett efter 2016-06-20 för att programmet ska tillämpa de nya reglerna.

Övrigt
Fastighetsskatten för vattenkraft är nu ändrad från 2,8 till 2,2 %.

BL Skatt Besk 2017.3.101  (2017-10-16)


Genväg och kommunikation med BL Byråstöd
Överst till vänster finns nu en genväg till vårt BL Byråstöd. Den kommer även att läggas in i BL Bokslut och BL Administration. Beroende på om du är inne och jobbar i en deklaration eller inte så händer det olika saker.

 1. Om du ännu inte har öppnat någon deklaration då kommer vi att gå till sidan för att logga in i BL Byråstöd. Det ingår för alla med helhetslösningen. Du har samma inloggningsuppgifter till byråstödet som du har till BL Skatt och BL Bokslut i molnet.
 2. Står du i en klient UTAN programnyckel får man en text som informerar om att programnyckel saknas och hur man kan få in den i programmet. (Kopiera eller öppna från Byråstödet en gång.) Följdfråga kommer också upp om du vill logga in i byråstödet.
 3. Står man i en klient MED programnyckel så kommer statusprogrammets aktivitetskort att visas.

Denna funktion har du främst nytta av om du vill ändrat status på någon annan aktivitet än just Upprätta inkomstdeklaration. Det kan ju vara exempelvis någon av tjänsterna Upprätta bilaga för delägare eller Beräkna lönekrav (K10).

De uppdrag och tjänster som du kan välja på här är de som finns upplagda på klienten i BL Byråstöd.

 

 

 

Tjänsten Upprätta inkomstdeklaration den ändrar du bäst och enklast längst ner i statusraden. Då lagras även statusändringen ner i själva deklarationsfilen och i BL Byråstöd.

Kontrolluppgifterna
De senaste utgåvorna av kontrolluppgiftsblanketterna för inkomstår 2017 är inlagda. Dessa kan bara användas för utskrift. Skatteverket föredrar att få kontrolluppgifterna elektroniskt.

4639 Ändringsanmälan
Den här blanketten använder du för att göra ändringar på registrerade uppgifter hos Skatteverket såsom momsperiod eller arbetsgivarregistrering.
Skicka din anmälan, tillsammans med ev. bilagor, till:
Skatteverkets inläsningscentral
FE 4600
930 85 Arjeplog

Du kan även använda Skatteverkets e-tjänst på Verksamt.se för att göra ändringsanmälan.

BLS Bilaga för Löne,- och avkastningsskatt
På denna bilaga har vi ändrat en procentsatser på sidan 3. Det gäller första delen av det brutna räkenskapsåret. När det gäller årslönesumma > 7,5 basbelopp så angavs tidigare 32% (som avgår), det ska vara 0,25%. Om man inte manuellt ändrade så angavs alltså fel procentsats. Denna version hanterar detta på rätt sätt.

BL Skatt Besk 2017.2.101  (2017-06-27)

Molnanpassningar
I denna version har vi byggt om programmet så det ska kunna hantera snabbare och modernare molnfunktioner. Snabbare inläsning av molnfiler är den enda märkbara skillnaden.

BL Skatt Besk 2017.1.101  (2017-05-29)

Deklarationsklar version för P1, P2 och P3
Denna version är klar när det gäller deklarationer för juridiska personer med bokslut till och med augusti 2017.
Här finns blanketterna färdiga för utskrift och för export via SRU till Skatteverkets filöverföringstjänst. Helt färdiga blanketter för P1-P3 är:
INK2, 2S, R2, INK3, 3S, R3, 3SU, 3K, INK4, 4S, R4, 4DU, N3B, N4, N7 och N8.
För INK1 med tillhörande blanketter är det förra årets utgåvor med en del överstrykningar som ligger i programmet, men de är uppdaterade med alla kända regeländringar.

Öppna föregående år
Du som använde BL Skatt föregående år kan på panelen för Snabbstart välja Öppna från föregående år. Om du kör BL Skatt i molnet får du en fråga om deklarationen du vill hämta finns i molnet eller ligger lokalt. I nästa steg ser du alla dina deklarationer från föregående år. Markera den deklaration du vill hämta ifrån. Då får du över blanketter och användbara uppgifter till innevarande år. Du kan också gå på Arkiv och Öppna från föregående år.

Konvertera alla från föregående år
I denna version är funktionen för konvertering av alla deklarationer från föregående år stängd. Vi vill veta lite mer om hur blanketterna för främst fysiska personer kommer att se ut innan vi aktiverar den så att inga viktiga uppgifter missas.

Inställningar
När du installerar BL Skatt Besk 2017 hämtar programmet tillämpliga inställningar från föregående års BL Skatt.
Du kan sedan justera och kontrollera dessa under knappen längst upp till vänster för Inställningar.  

Brytpunkter och gränsen för deklarationsplikt
Gränsen för deklarationsplikt 2017 går vid 18 950 kr (0,423 prisbasbelopp). Vill du inte bli debiterad pensionsavgift ska du hålla dig under detta belopp. Brytpunkt 1 är 452 100 kr och brytpunkt 2 är 651 700 kr (för pensionärer som har högre grundavdrag är brytpunkterna 478 100 kr respektive. 670 600 kr). Den nedre skiktgränsen för 2017 är 438 900 kr och den övre 638 500 kr. Den genomsnittliga kommunalskatten för 2017 är 32,12 %. Grundavdraget vid låga inkomster för 2017 är 19 000 kr och högsta är 34 500 kr. Lägsta grundavdraget är 13 200 kr vid högre löner.

Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond
Procentsatsen för ränta på periodiseringsfond ska vara 72 % av statslåneräntan per sista november året före beskattningsåret. Det innebär att statslåneräntan styr räntan för de deklarationer som du gör i årets program.
72 %  av 0,27 blir 0,19 % (avrundat till två decimaler). Observera att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 finns det en golvränta. Är SLR mindre än 0,5 % ska schablonräntan beräknas på 0,5 % i stället. Det innebär att för räkenskapsår som påbörjas från 1 januari 2017 kommer schablonräntan att bli 0,36 %. Om räkenskapsåret är kortare eller längre än 12 månader ska räntan proportioneras vilket programmet gör automatiskt.

Golvräntan
I år är det flera av beräkningarna som blir påverkade av nya golvräntan då statslåneräntan per 30 november 2016 var väldigt låg. Den fastställdes ju till 0,27 %. Vi har anpassat de beräkningarna till den nya regeln. Negativ räntefördelning, bilförmånsberäkningen samt schablonräntan för periodiseringsfond berörs av detta.

Utdelningsutrymme inkomstår 2018
Vi har låtit beräkningen för utdelningsutrymme 2018 ligga öppen i programmet i oförändrat skick. Vi vet dock att det blir förändringar. Den beräkning som ligger där idag är enligt nuvarande regler.

Diverse
TeamViewer ligger nu med vid installationen av programmet så det ska gå fortare och enklare att starta den när du har kontakt med vår support.

Vill du läsa äldre Versionsnytt klicka här »